Kandydaci na studentów, którzy w wyniku rekrutacji zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w roku akademickim 2019/2020 muszą pamiętać o zapisaniu się na studia. To ostatni z warunków, jakie trzeba spełnić, aby zostać studentem najchętniej wybieranej wyższej szkoły zawodowej w Polsce. W tym roku zapisy potrwają do piątku, 9 sierpnia włącznie.

– Decyzje o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na I rok studiów podejmowały Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów (wszystkich uczestników rekrutacji informowaliśmy o tym mejlowo) muszą teraz, w terminie od 29 lipca do 9 sierpnia 2019 r., zapisać się na I rok studiów – tłumaczy Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki, dr Małgorzata Martowicz.

 

Zapisu należy dokonać osobiście lub poprzez osobę posiadającą pisemne upoważnienie (formularz upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej).

Wpisy na I rok studiów przyjmowane będą w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00. Zapisy przyjmowane będą bezpośrednio w poszczególnych Instytutach.

  • Instytut Administracyjno-Ekonomiczny (nr tel.: 14 63 16 560, 561)

kierunki: administracja, ekonomia, praca socjalna
budynek A (główny), pok. 027, parter

  • Instytut Humanistyczny (nr tel.: 14 63 16 550, 551)

kierunki: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska,
budynek A (główny), pok. 022, parter

kierunki: filologia polska, pedagogika,
budynek A (główny), pok. 021, parter

  • Instytut Matematyczno-Przyrodniczy (nr tel.: 14 63 16 530)

kierunki: chemia, matematyka, ochrona środowiska
budynek A (główny), pok. 026, parter

  • Instytut Ochrony Zdrowia (nr tel.: 14 63 10 770, 771)

kierunki: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo
budynek G (Instytut Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 09, parter

  • Instytut Politechniczny (nr tel.: 14 63 16 510, 511)

kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika
budynek C (Centrum Nowoczesnych Technologii), pok. 07, parter

  • Instytut Sztuki (nr tel.: 14 63 16 661)

kierunki: grafika, wzornictwo
budynek A (główny), pok. 231, II piętro

Przy zapisie należy złożyć następujące dokumenty:

1) świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia). Kandydaci na studia magisterskie składają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie),

2) trzy barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zgodne z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku/specjalności. Uwaga, ponieważ kandydaci skierowania na badania lekarskie otrzymują przy zapisie, zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej przy odbiorze legitymacji studenckiej i indeksu.

Nie dotyczy kandydatów na studentów kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym oraz Instytucie Humanistycznym.

4) dodatkowo na kierunku pielęgniarstwo oraz fizjoterapia oryginał lub uwierzytelnioną kopię książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo. (Wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów, nie później niż do 15 listopada 2019 r.),

5) w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy,

6) do wglądu oryginał dowodu wpłaty za studenckie ubezpieczenie NNW (blankiet dowodu wpłaty należy wygenerować przy użyciu Systemu ERK).

7) do wglądu oryginał dowodu wpłaty za wydanie indeksu i legitymacji (blankiet dowodu wpłaty należy wygenerować przy użyciu Systemu ERK). Uwaga – opłaty za ubezpieczenie NNW i wydanie dokumentów należy wnosić osobnymi przelewami.

Przy zapisie należy złożyć następujące oświadczenia:

1) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, uregulowanych stosownym Zarządzeniem Rektora PWSZ w Tarnowie,

2) w przypadku kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne oświadczenie o konieczności ponoszenia kosztów organizacji programowych obozów (żeglarskich, wędrownych, narciarskich) w wysokości ustalonej przez Rektora PWSZ w Tarnowie,

3) w przypadku kandydatów na kierunek fizjoterapia zobowiązanie do udokumentowania w trakcie I roku studiów wykonania szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki w cyklu 0 – 1 – 6 miesięcy.

Uwaga – formularze oświadczeń dostępne będą u osób prowadzących zapisy na studia.

Wróć do góry