Zgodnie z Zarządzeniami nr 5/2021 i nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2021 r. osiągnięcia studentów w semestrze zimowym dokumentowane będą w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznych protokołów zaliczeniowych. 

W semestrze zimowym ze względu na zmianę sposobu dokumentowania osiągnięć zawieszone są niektóre wymogi regulaminowe związane z przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej, dlatego też studenci nie odbierają przed sesją karty okresowej osiągnięć, nie muszą uzyskać wpisów do papierowego indeksu i karty okresowej przed końcem semestru (wpisy do indeksów dokonywane są przez wykładowców w późniejszym terminie); nie składają również w dziekanacie indeksu i karty okresowej w celu zaliczenia semestru zimowego, tak jak miało to miejsce dotychczas. Studenci proszeni są jednak o zostawienie indeksów w dziekanatach, by wykładowcy mogli dokonać wpisów ocen i zaliczeń w wyznaczonym przez dziekanów czasie.

Zaliczenie semestru dokonywane jest na podstawie ocen z egzaminów i zaliczeń wpisanych przez wykładowców do Aplikacji Wykładowca. Prowadzący zajęcia składają w dziekanatach wydrukowane i podpisane protokoły, natomiast w miejsce tradycyjnych kart okresowych sporządza się karty w postaci wydruków z Aplikacji Dziekanat po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Ponadto wykładowcy uzupełniają uzyskane przez studenta oceny w indeksie papierowym. Ostateczny termin składania wpisów przez prowadzących zajęcia ustala dziekan każdego z wydziałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniach:

Wróć do góry