Katedra Filologii zaprasza na wykład gościnny :

Wielojęzyczność szansą Europy, który będzie zaprezentowany przez p. KATARZYNĘ WYWIAŁ w ramach programu „Back to University” European Commission, DGT 01 Coordination and Institutional Affairs

Wykład odbędzie się w środę 17.03.2021, godz. 13.00-14.30, platforma MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdjYzdlMzYtMjk1NS00NDQ4LTgzNzAtNzNiZjU0NzljOTYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bcccb35-0e7b-4ed1-b306-b54b683947cc%22%2c%22Oid%22%3a%22d929e41c-51ec-4107-a03a-ac7ba94133f4%22%7d

Wróć do góry