Charakterystyka absolwenta kierunku

Absolwent jest przygotowany do:
– udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety
rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety
Wygenerowano: 26-01-2022 12:05 Strona 1 z 2
chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej
opieki położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a
także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium;
– rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i
wykonywania badań niezbędnych do monitorowania jej przebiegu;
– samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodu fizjologicznego (w
warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i porodu z położenia miednicowego,
także z nacięciem i szyciem krocza;
– monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywania
stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i
połogu;
– podejmowania do czasu przybycia lekarza koniecznych działań w sytuacjach
nagłych, w tym ręcznie wydobyć łożysko i ręcznie zbadać macicę;
– sprawowania opieki nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne,
monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także
podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym
natychmiastową reanimację;
– sprawowania opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą;
– prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do
życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na
temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzić
profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych;
– udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach
resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
– przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia
diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej;
– wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach
realizacji zleceń lekarskich;
– decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
– samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach;
– dokonywania analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i
ginekologicznej;
– organizowania pracy własnej i podległego personelu oraz współpracy w
zespołach opieki zdrowotnej;
– kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób
powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i
kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
– przestrzegania praw pacjenta;
– samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w
tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
– ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
– zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu;
– przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i
pacjenta;
– dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i
potrzeb edukacyjnych.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku położnictwo

Wróć do góry