Studenci Katedry Chemii mają możliwość poszerzać swoje kompetencje w ramach licznych
projektów, w których bierze udział Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

W roku akademickim 2020/2021 studenci Chemii brali udział w m.in. zajęciach dodatkowych podejmowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.


W ramach zajęć: „System Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce” studenci Chemii pod okiem ekspertów – praktyków poszerzyli swoją wiedzę z zakresu podstawowych zasad ochrony środowiska nieożywionego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, zapoznali się z technikami i narzędziami badawczymi chemicznego i biologicznego monitoringu i oceny stanu środowiska naturalnego. Bezpośredni kontakt z praktykami stanowi doskonałą okazję do zdobywania i wymiany doświadczeń.


W ofercie studiów stacjonarnych PWSZ w Tarnowie pojawił się nowy kierunek Chemia Stosowana – studia inżynierskie!

Studia inżynierskie na kierunku Chemia Stosowana prowadzone są w trybie stacjonarnym przez siedem semestrów.

Nowy kierunek inżynierski Chemia Stosowana uzupełnia niezwykle bogatą ofertę studiów chemicznych w PWSZ: Chemia studia licencjackie stacjonarne (specjalności: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii oraz Ratownictwo Chemiczne) oraz Chemia studia licencjackie niestacjonarne (specjalność Chemia Stosowana).

Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na
kierunku Chemia lub kierunkach pokrewnych. Dla absolwentów Chemii z tytułem licencjata lub inżyniera PWSZ w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna.

Tegoroczna rekrutacja dodatkowa potrwa od 9 sierpnia do 17 września i prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl, gdzie znaleźć można komplet informacji
dotyczących naboru.

Wróć do góry