Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego ANS w Tarnowie do udziału, w roku akademickim 2022/2023, w dodatkowych nieodpłatnych specjalistycznych zajęciach w  języku angielskim realizowanych w ramach zadania „Angielski branżowy dla studentów Instytutu Politechnicznego. Moduł Programów Kształcenia” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie.

W ramach specjalistycznych zajęć oferowane są 30-godzinne moduły kształcenia, które będą realizowane w grupach o małej liczebności. Zajęcia ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji w zakresie języka angielskiego specjalistycznego, wykorzystywanego w działalności inżynierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia umiejętności praktycznego wykorzystania języka technicznego. Zajęcia poprzez wzrost kompetencji językowych oraz inżynierskich pozwolą zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Do wyboru są następujące moduły kształcenia (możliwy jest wybór kilku modułów):

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach  specjalistycznych w języku angielskim wydany przez ANS w Tarnowie. Ponadto informacja o realizacji zajęć zostanie zamieszczona w suplemencie.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line  lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e. Rekrutacja odbywa się w terminie 29/09/2022 – 09/10/2022:

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2023.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry