Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta w celu wpisu na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 w nieprzekraczalnych terminach:

  • do dnia 15-02-2019  w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów w terminie,
  • do dnia 06-03-2019 w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów w II lub III terminie.

Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia przedmiotu lub przedmiotów w ww. terminach mogą złożyć podanie o wpis warunkowy z jednoczesnym powtarzaniem. Podanie student składa do Dyrektora IOZ wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06-03-2019. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia podania jest indeks i karta uzupełnione o wpisy z pozostałych przedmiotów, z których student uzyskał zaliczenie wraz z wpisanymi przez wykładowcę ocenami niedostatecznymi z przedmiotu, którego student nie zaliczył.

Przed złożeniem indeksów i kart do sekretariatu w celu wpisu na kolejny semestr studiów prosimy o sprawdzenie kompletności wpisów w indeksie i karcie,  uzupełnienia indeksów pod względem właściwych nazw przedmiotów,  nazwisk prowadzących zajęcia oraz  liczby godzin i punktów ECTS. 

Wróć do góry