Rada Wydziału Farmaceutycznego UJ podjęła wczoraj uchwałę w sprawie nadania Rafałowi Kurczabowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. To wydarzenie bez precedensu, gdyż tarnowianin jest pierwszym w historii absolwentem PWSZ w Tarnowie, który uzyskał ten stopień.

Dr hab. Rafał Kurczab od lat skutecznie łączy pracę dydaktyczną i naukową. Pełniąc funkcję szefa Działu Badań Naukowych PWSZ odpowiada m.in. za rozwój czasopism naukowych, aktywnie uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jego wysiłki są dostrzegane – kilkanaście miesięcy temu znalazł się w gronie laureatów programu LIDER dla najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Dzięki grantowi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zbudował zespół, który zajmuje się stworzeniem pierwszego na świecie prototypu platformy obliczeniowej wspierającej proces tworzenia nowych leków.

W pracy habilitacyjnej tarnowianin skupił się na oddziaływaniach międzycząsteczkowych w projektowaniu leków z perspektywy chemicznej i farmakologicznej. Bardzo się cieszę z tego co osiągnąłem, ale szczerze mówiąc stopnie i tytuły nie są dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest prowadzenie badań, zdobywanie nowej wiedzy, poszerzanie horyzontów – przekonuje.

 

Serdecznie gratuluję Panu Doktorowi zdobycia tego w pełni zasłużonego stopnia naukowego. Jego praca badawcza, dydaktyczna, a także wysiłki wkładane od wielu już lat w animowanie lokalnego środowiska naukowego w Tarnowie mogą być inspiracją dla młodszych kolegów i studentów. Przecież nie tak dawno kończył PWSZ z tytułem licencjata mówi Rektor PWSZ w Tarnowie, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska.

Dr hab. Rafał Kurczab (rocznik 1983) ukończył I LO w Tarnowie na profilu biologiczno-chemicznym. W 2005 roku ukończył chemię na PWSZ w Tarnowie, a dwa lata później obronił pracę magisterską na Wydziale Chemii UJ.

Od 2008 roku związany z Zakładem Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, gdzie do dziś rozwija swoje zainteresowania naukowo-badawcze związane z wykorzystaniem metod chemoinformatycznych, bioinformatycznych, kwantowo-mechanicznych oraz sztucznej inteligencji w poszukiwaniu nowych leków o działaniu przeciwdepresyjnym oraz przeciwnowotworowym.

Od 2012 roku jest również starszym wykładowcą w Zakładzie Chemii PWSZ, w której oprócz dydaktyki jest również mocno zaangażowany w rozwój naukowy Uczelni.

Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze był wielokrotnie nagradzany, m.in.: Stypendium START dla młodych wybitnych naukowców (2012), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2015-18), nagroda Rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca (2018).

Do chwili obecnej jest autorem lub współautorem 43 prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Był kierownikiem w dwóch grantach naukowo-badawczych finansowanych przez NCN (Preludium 2, Sonata 8), a także wykonawcą w 17 innych grantach krajowych i międzynarodowych.

 

Wróć do góry