Rekrutacja to najpopularniejszy sposób ubiegania się o miejsce na wymarzonych studiach. Najpopularniejszy, ale nie jedyny. Dwa pozostałe to: potwierdzenie efektów uczenia oraz przeniesienie z innej uczelni krajowej lub zagranicznej. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących trybu potwierdzania efektów uczenia przygotowaliśmy krótki przewodnik po zagadnieniu.

 

 

CO TO JEST „POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA”

Procedura dotycząca potwierdzania efektów uczenia się została wprowadzona do przepisów o szkolnictwie wyższym w celu wyjścia naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia osobom dojrzałym i posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych (tj. studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez uczelnię formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu przyjęcie jej na studia.

Weryfikacji podlegają efekty uczenia się, czyli zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych już wcześniej przez osobę ubiegającą się o status studenta. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.

Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będzie mogła uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć. Stworzy to możliwość skrócenia czasu odbywanych studiów lub zmniejszy ich intensywność.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50 proc. punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

Efektów uczenia się nie można potwierdzić na wszystkich kierunkach. W przypadku tarnowskiej PWSZ procedura nie może zostać użyta w przypadku kierunków: pielęgniarstwo i fizjoterapia.

KOMU MOŻNA POTWIERDZIĆ EFEKTY UCZENIA SIĘ?

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

  1. Świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
  2. Kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK (Polska rama Kwalifikacji) albo kwalifikacje nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
  3. Kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia
  4. Kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

JAKIE DOKUMENTY I GDZIE TRZEBA ZŁOŻYĆ?

Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się do dziekana wydziału, w ramach którego realizowany jest interesujący go kierunek studiów. Wniosek jest załącznikiem do Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię świadectwa dojrzałości
  • kopię dyplomu ukończenia studiów – jeśli jest
  • dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej
  • dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

Co ważne, procedura jest płatna, a wysokość opłaty zależy od ilości przedmiotów/modułów oraz ilości godzin konsultacji, egzaminów, testów itp.

Kandydat może skorzystać z konsultacji u Dziekana wydziału lub u osoby przez niego wskazanej.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.

Po złożeniu dokumentów przez kandydata dziekan ma 14 dni na skierowanie do Rektora wniosku o powołanie komisji, która zweryfikuje efekty uczenia się. Odbywa się to w oparciu o przywoływany wcześniej Regulamin.

Jeśli efekt weryfikacji jest pozytywny dla kandydata, dokonuje on wpisu na następny rok akademicki. Jeśli kandydat nie zgadza się z wynikiem weryfikacji, przysługuje mu prawo złożenia odwołania (na jego złożenie ma 7 dni), które rozpatruje powoływana w tym celu komisja odwoławcza.

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wróć do góry