Absolwenci elektrotechniki nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Jak pokazuje Barometr zawodów elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce. Według badania „Barometr zawodów” zawody deficytowe to te, w których w najbliższych latach nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy.

Kształcenie na kierunku Elektrotechnika od kilku lat cechuje praktyczny wymiar. W planach studiów znajdziemy sporo godzin zajęć w laboratoriach przy pomiarach, projektowaniu, modelowaniu, programowaniu itp.  Ciągle unowocześniane jest także wyposażenie laboratoriów. W lipcu br. zakupiony został trójfazowy zasilacz mocy dzięki któremu będzie można przeprowadzać pomiary w warunkach, które sami  określimy. Możemy wymusić kształt sygnału czy parametry nawet takie, które w warunkach domowych czy przemysłowych trwają ułamki sekundy (np. zapady napięcia, wahania, odkształcenia itp.)

W okresie wakacji Studenci II i III roku Elektrotechniki zdobywają doświadczenie zawodowe w przemyśle realizując praktyki zawodowe. Mogą przez to uzupełnić wiedzę zdobytą na studiach, poznać specyfikę pracy inżyniera elektryka w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy, a także skonfrontować wiadomości uzyskane na studiach z rzeczywistymi rozwiązaniami technicznymi. Jest to także okazja do poznania trendów rozwojowych w elektrotechnice, nauczenia się wykonywania prac w zespole i samodzielnie pod okiem fachowców.

Miejscem odbywania praktyk są firmy specjalizujące się głównie w automatyce, programowaniu sterowników PLC i systemów scada, projektowaniu i wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonywaniem przyłączy i pomiarów, telemetrii, produkcji szaf sterowniczych, rozdzielnic i maszyn, instalowaniu systemów alarmowych, wizyjnych, w komputerowej diagnostyce samochodowej i instalowaniu alarmów samochodowych, wykorzystaniem (projektowaniem i instalowaniem) odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła) do zasilania obiektów, a także diagnostyką urządzeń komputerowych i mobilnych czy też wykorzystaniem maszyn cnc do obróbki materiałowej.

Doskonalenie warsztatu zawodowego możliwe jest przez wykonywanie prac jak np. projektowanie konkretnych instalacji elektrycznych, przyłączy kablowych z wykorzystaniem programu AutoCad, projektowanie oświetlenia, przygotowywanie dokumentacji i uzgodnień związanych z projektowanym przyłączem, tworzenie kosztorysów inwestorskich, tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej, programowanie sterowników PLC, paneli operatorskich i falowników, obsługa i programowanie maszyn cnc, diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż szaf sterowniczych, wykonywanie instalacji elektrycznych, podłączanie paneli fotowoltaicznych, prace remontowe, montażowe i pomiarowe związane z utrzymaniem ruchu w konkretnym zakładzie, dobór, konfigurowanie i programowanie AKPiA.

Uczelnia ma bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mamy zawarte umowy i porozumienia o współpracy. Jedną z nich jest porozumienie z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, dzięki któremu Studenci Elektrotechniki mogą odbywać wizyty techniczne, zajęcia i pomiary w obiektach Spółki, brać udział w bezpłatnych szkoleniach, konferencjach, praktykach itp.

Najlepsi studenci realizują praktyki zawodowe otrzymując jednocześnie stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie. Jest to możliwe dzięki realizacji pilotażowego programu praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych, na który Uczelnia pozyskała finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnicy tego projektu odbywają praktyki zawodowe przez łącznie 6 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

Wróć do góry