Seminarium Bolońskie nt. procesu reform w polskim szkolnictwie wyższym – podsumowanie
28 marca 2008 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zorganizowano przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu LLP – Erasmus – Seminarium Bolońskie „Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego a proces reform w polskim szkolnictwie wyższym”. Wzięło w nim udział łącznie 102 uczestników – pracowników dydaktycznych i administracyjnych zaproszonych uczelni wyższych – Akademii Obrony Narodowej, Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Politechniki Krakowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu Wydział Zamiejscowy w Tarnowie, Państwowych Wyższych Szkól Zawodowych w Chełmie, Jarosławiu, Krośnie, Sanoku, Przemyślu i oczywiście tarnowskiej PWSZ. Na widowni Auli zasiedli także studenci, których szczególnie interesowały kwestie związane z systemem ECTS i katalogami kursów.

Seminarium cieszyło się tak dużym zainteresowaniem ze względu na tematykę i osoby członków Zespołu Ekspertów Bolońskich, ale i fakt, iż tarnowska PWSZ jest jedną z jedynie trzech uczelni, w których obecnie prowadzone są seminaria bolońskie związane z kwestiami procesu reform systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (dwie pozostałe to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademia Pedagogiczna w Krakowie).

Seminarium rozpoczęło się od sesji dyskusyjnej poprowadzonej przez Dr. inż. Tomasza Saryusza-Wolskiego (Politechnika Łódzka) i Dr. hab. Marka Frankowicza, prof. PWSZ, dotyczącej zagadnień wielostopniowości procesu bolońskiego. Sesja wzbudziła żywe zainteresowanie uczestników, wypowiadano uwagi o charakterze zarówno ogólnym jak i szczegółowym, co cieszyło prowadzących, gdyż mogli w ten sposób przekonać się jakie z zagadnień wymagają uszczegółowienia czy nawet budzą kontrowersje.

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali również referatu „Strategia internacjonalizacji i polityka językowa na szczeblu uczelni” Jolanty Urbanikowej z Uniwersytetu Warszawskiego – dotykającego niezwykle ważnych zagadnień związanych ze zmianami zachodzącymi w polskim szkolnictwie wyższym w wyniku postępującego coraz głębiej procesu integracji europejskiej.

Tematykę związaną z wielostopniowością studiów podjął także Marek Wilczyński z Akademii Pedagogicznej w Krakowie w swoim wystąpieniu „Kształcenie nauczycieli w ramach studiów dwustopniowych”.

„Zatrudnialność – praktyki zawodowe – rynek pracy” to tytuł ostatniego wystąpienia w ramach Seminarium, wygłoszonego przez Józefa Kanię, Barbarę Partyńską-Brzegowy i Lucynę Krzemińską, mówiącego o doświadczeniach tarnowskiej PWSZ w programach Euro i Procentu.

Bardzo pozytywnie o Seminarium jako możliwości zdobycia szczegółowej wiedzy i wymiany doświadczeń wypowiadali się sami uczestnicy ale i Promotorzy Bolońscy, którzy opuszczali tarnowską PWSZ pod dużym wrażeniem kampusu uczelnianego.

Wróć do góry