W bieżącym roku akademickim kierunek ochrona środowiska poddany został planowej procedurze akredytacyjnej. W miesiącach październik-styczeń sporządziliśmy raport samooceny, końcem marca Polska Komisja Akredytacyjna wizytowała kierunek, a w lipcu otrzymaliśmy uchwałę nr 532/2021 PKA, która wydaje dla kierunku ochrona środowiska ocenę pozytywną na najdłuższy przewidziany ustawą okres bo aż do roku 2026/2027.

Co ważne, wizytacja PKA odbywała się w bardzo dobrej atmosferze, a raport z wizytacji nie zawierał żadnych negatywnych uwag. Poniżej wybrane cytaty z tego raportu:

„Po ukończeniu studiów i przygotowaniu pracy dyplomowej absolwent będzie przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach związanych zarówno z ochroną przyrody, jak i z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz służbach odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Umiejętności zdobyte w ramach specjalności będą także przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej, ukierunkowanej na szybko rozwijający się sektor eksperckich usług środowiskowych…”

„Organizacja kształcenia na ocenianym kierunku jest prawidłowa, a stosowane zróżnicowanie form zajęć oraz duży udział zajęć o charakterze praktycznym daje pełną możliwość osiągnięcia założonych efektów uczenia się z zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych…”

„Wykazany dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe oraz struktura i liczebność kadry prowadzącej zajęcia na kierunku zapewnia prawidłową realizację zajęć, w tym nabywanie umiejętności praktycznych…. Dobór nauczycieli prowadzących zajęcia jest transparentny, adekwatny do potrzeb związanych z prawidłową realizacją zajęć…”

„Kadra kierunku, ma bardzo dużą świadomość w zakresie właściwego przygotowania absolwentów do pełnienia ról zawodowych i społecznych wynikających ze specyfiki kierunku i aktywnie włącza interesariuszy zewnętrznych w proces kształcenia…”

„Uczelnia zapewnia zarówno studentom, jak i pracownikom odpowiednie wsparcie organizacyjne, finansowe i szkoleniowe (językowe) w realizacji wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany międzynarodowej…”

„Na kierunku ochrona środowiska studenci mogą liczyć na wieloaspektowe, kompleksowe wsparcie w procesie uczenia się, rozwoju społecznym oraz wejściu na rynek pracy…. Osoby odpowiedzialne za wsparcie studentów są przygotowane do udzielenia pomocy i rozwiązywania problemów…”

„Podejmowane działania doskonalące są skuteczne i przyczyniają się do sukcesywnego podnoszenia jakości na ocenianym kierunku…”

Wróć do góry