Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Małgorzacie Pachowicz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo. Dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ jest obecnie Kierownikiem Zakładu Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Decyzja Rady Wydziału Polonistyki UJ została poprzedzona wnikliwą analizą dokumentacji postępowania habilitacyjnego oraz recenzji osiągnięć naukowych, a także pozytywną opinią siedmioosobowej Komisji Habilitacyjnej, która pracowała pod przewodnictwem prof. Marii Wojtak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W uzasadnieniu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych czytamy m.in. że „Wszyscy recenzenci wyrazili pozytywną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Habilitantki. Stwierdzono, że dorobek ten został w znaczącym stopniu pomnożony po doktoracie, pogłębiony merytorycznie i udoskonalony metodologicznie. Komisja nie miała też wątpliwości, że wskazana jako podstawa habilitacji monografia zatytułowana „Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność” jest wyrazem erudycji autorki, jej umiejętności analityczno-interpretatorskich i stanowi cenne opracowanie podjętej problematyki. Pokazuje autorkę jako badacza dojrzałego i samodzielnego.

Co godne podkreślenia, decyzja komisji została podjęta jednogłośnie.

W recenzji wspomnianej wyżej książki, dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ pisze: „Autorka podjęła się niezwykłego dzieła – zgromadzenia i wszechstronnego opracowania słownictwa młodzieży w jego trójwymiarowym aspekcie tradycji, rozwoju i kreatywności. Monografia dr Małgorzaty Pachowicz należy do bardzo istotnych, potrzebnych całościowych badań leksyki młodzieży. Wyrasta z wieloletniego zainteresowania i doświadczeń i osiągnięć badawczych Autorki z tej dziedziny lingwistyki. Wydanie (…) pracy zagospodarowuje również puste miejsca w tym zakresie. W dotychczasowej literaturze przedmiotu bowiem mimo licznych publikacji wciąż istnieje dotkliwy brak syntezy – monografii tak ważnej i rozległej przestrzeni słownictwa młodzieży w jego perspektywie diachroniczno-synchronicznej. Autorka (…) wykazała rozległą teoretyczną i praktyczną umiejętność przeprowadzania perfekcyjnych, wielowymiarowych analiz językowych (…), sformułowała szereg bardzo interesujących wniosków tworzących autentyczny obraz leksyki młodzieży (…).”

Pracę recenzowała także prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa: „Kto chce śledzić rozwój języka, winien skupić uwagę na jego słownictwie, ponieważ to w jego obrębie uwidaczniają się najwyraźniej wszelkie modyfikacje i zmiany. Dlatego też wciąż staje się ono przedmiotem zainteresowań kolejnych pokoleń językoznawców. Do ich grona dołączyła za pośrednictwem przygotowanej (…) książki dr Małgorzata Pachowicz. Skupia się ona na odmianie polszczyzny określanej mianem języka młodzieżowego, (…) przynosi wnikliwy opis słownictwa młodzieżowego zaczerpniętego z dawniejszych i nowszych źródeł. W sposobie potraktowania materiału językowego połączyła Autorka podejście diachroniczne z synchronicznym (…). Książka to wartościowe dzieło naukowe. Odznacza się (…) zaletami poznawczymi i poprawnością metodologiczną. Odzwierciedliła się w nim właściwa Autorce jako badaczce rzetelność, wnikliwość, akrybia. (…) może (…) stanowić źródło materiału językowego dla przyszłych badaczy słownictwa młodzieżowego (…).”

Warto dodać także, że to już druga tak dobra informacja o naukowym awansie kadry dydaktycznej PWSZ w tym roku. Wiosną tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej zdobyła dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. PWSZ.

Wróć do góry