Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne tak, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił stosować w praktyce zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej. Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne, w tym 2 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin; godzina lekcyjna to 45 minut.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w Akademii Tarnowskiej, zgodnie z tym harmonogramem.

Treści kształcenia:

Program kursu obejmuje 2 bloki tematyczne:

1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej.

• Organizacja działalności gospodarczej,

• Rachunkowość jako system informacyjny,

• Charakterystyka aktywów i pasywów,

• Operacje gospodarcze,

• Dowody księgowe,

• Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych,

• Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych,

• Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy,

• Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze,

• Studium przypadku,

• Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej,

• Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne.

• System podatkowy w Polsce,

• Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia),

• Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej,

• Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka,

• Składki rozliczane z ZUS – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Wróć do góry