8 kwietnia 2015 r. Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w tajnym głosowaniu zadecydowało o powierzeniu funkcji Rektora dr hab. Jadwidze Lasce, prof. PWSZ.

Rektor-elekt przedstawiła do publicznej wiadomości kandydatów na stanowiska prorektorów. Kandydatem na stanowisko prorektora ds. współpracy i rozwoju jest dr Małgorzata Kołpa, kandydatem na stanowisko prorektora ds. studenckich i dydaktyki jest dr Małgorzata Martowicz.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjętym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, głosowanie na kandydatów na prorektorów odbędzie się 16 kwietnia 2015 r.

Z komunikatami Uczelnianej Komisji Wyborczej zapoznać się można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PWSZ w Tarnowie >>>

Dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ

Z tarnowską PWSZ związana od 2001 roku, najpierw jako wykładowca w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a od 2007 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2011 r. realizuje również obowiązki Kierownika Zakładu Technologii Materiałów. Tytuł zawodowy magistra inżyniera (1985 r.) oraz stopień naukowy doktora (1994 r.) uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2007 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Śląskim. Od 1990 r. nieprzerwanie pracuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zatrudniona kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego.

Dydaktyka jest jej pasją. Jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora prowadziła samodzielnie wykłady i opracowywała nowe ćwiczenia laboratoryjne z zakresu chemii organicznej, chemii polimerów, technologii chemicznej, zastosowań polimerów w budownictwie oraz biomateriałów polimerowych i biopolimerów. Prowadziła także wykłady w języku angielskim dla studentów Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej w Krakowie. Wypromowała 30 prac inżynierskich, 51 prac magisterskich oraz dwie prace doktorskie z dziedziny inżynierii materiałowej. Była recenzentką kilkudziesięciu prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz czterech prac doktorskich. Jest autorem podręcznika chemii organicznej.

Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach promujących młodych i zdolnych ludzi. W latach 1998 – 2007 prof. Jadwiga Laska corocznie opiekowała się studentami zagranicznymi w ramach międzynarodowych praktyk IAESTE, a w bieżącym roku jest opiekunem stypendysty prestiżowego programu Fulbrighta. Wielokrotnie uczestniczyła w dydaktycznych projektach międzynarodowych Erasmus Intensive Program, w ramach których wygłosiła wykłady dla międzynarodowej grupy studentów (m.in. w Plantijn Hogeschool w Belgii i University of Malta). W programach tych uczestniczyli także studenci PWSZ w Tarnowie.

Realizuje programy unijne. W latach 2009-2013 była koordynatorem merytorycznym projektu „Inżynieria M@teriałowa PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym” dla kierunku zamawianego PWSZ w Tarnowie.

W 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymała stypendium dla profesorów wizytujących.

Działalność naukowa dr hab. inż. Jadwigi Laski skoncentrowana jest na dwóch obszarach tematycznych: polimerach przewodzących oraz biomateriałach. Głównym przedmiotem badań doktorskich i habilitacyjnych były polimery przewodzące – polianilina i politiofen. Najważniejszymi osiągnięciami w tej tematyce było m.in. opracowanie metody plastyfikacji polianiliny, pełna identyfikacja ubocznych produktów polimeryzacji aniliny, wyjaśnienie zjawisk starzenia polianiliny, opracowanie metody otrzymywania polianiliny wykazującej duże powinowactwo do wody, co pozwala na zastosowanie tego polimeru przewodzącego w badaniach biomedycznych. Profesor Jadwiga Laska była ekspertem w pracach badawczych nad nanopolianiliną w ramach europejskiego projektu zleconego przez IUPAC.

Aktualną domeną badawczą dr hab. inż. Jadwigi Laski i jej zespołu są medyczne zastosowania polimerów. W ostatnich latach szczególną uwagę poświęciła ona badaniom wykorzystania materiałów polimerowych na implanty do regeneracji nerwów obwodowych i w rdzeniu kręgowym. Badania prowadzone są we współpracy z neurochirurgami z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod przewodnictwem, znanego z odkrycia roli komórek glejowych w regeneracji nerwów – światowej sławy specjalisty – profesora Włodzimierza Jarmundowicza. Kilka lat badań przyniosło opracowanie implantów polimerowych o bardzo dobrej poręczności chirurgicznej do zastosowań w regeneracji nerwów obwodowych i w rdzeniu kręgowym. Tematyka regeneracji nerwów oraz opracowanie odpowiednich implantów polimerowych były przedmiotem dwóch prac doktorskich wykonanych pod opieką Pani Profesor. Równolegle dr hab. inż. Jadwiga Laska realizuje badania nanokompozytów oraz technicznych zastosowań polimerów. We współpracy z przemysłem w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeprowadziła badania możliwości poprawy wytrzymałości termicznej i mechanicznej poliuretanów stosowanych w produkcji okładzin w napędach ciernych. Posiada w swoim dorobku 60 artykułów naukowych, 4 monografie, 1 patent oraz 132 komunikaty konferencyjne.

budynek a lores 900px

Wróć do góry