prof. dr hab. Wacław Rapak

Ukazał się kolejny numer uczelnianego czasopisma Humanities and Cultural Studies. Jest on ze wszech miar wyjątkowy, stanowi bowiem pierwszy z dwóch tomów jubileuszowych dedykowanych prof. dr. hab. Wacławowi Rapakowi z okazji jego urodzin oraz jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej przypadających w 2022 roku.

– Jako zespół redakcyjny cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy w ten sposób uhonorować Redaktora Naczelnego naszego czasopisma. Autorami tekstów (zarówno w niniejszym, jak i w przygotowywanym kolejnym tomie) są w większości filologowie romańscy, ale przedstawiamy również teksty z obszaru badań polonistycznych, germanistycznych i dydaktycznych – zapowiada dr Joanna Graca, Redaktor Zarządzająca HCS, Dziekan Wydziału Humanistycznego ANS w Tarnowie.

Wśród autorów znajdują się współpracownicy Profesora, zaprzyjaźnieni naukowcy oraz Jego uczniowie. Klamrą spinającą teksty jest szeroko rozumiana kultura europejska, a w jej ramach odniesienia literaturoznawcze i językoznawcze.

Tom otwiera artykuł Anny Czabanowskiej-Wróbel, w którym autorka zajmuje się odniesieniami do kultury francuskiej w twórczości Adama Zagajewskiego.

Agnieszka Kukuryk poświęciła swój tekst nowym formom poetyckim w literaturze francuskiej XIX i XX wieku. Prowadząc czytelnika przez kolejne etapy w historii awangardy francuskiej, autorka poświęca wiele uwagi zjawisku powinowactwa literatury i sztuki, czego najlepszym przykładem jest poezja plastyczna, czy wizualna.

Kolejny artykuł lokuje się również w obszarze literatury. Tekst Joanny Gracy poświęcony jest nowemu odczytaniu losów bohaterki francuskiej Jeanne d’Arc i odniesieniu jej losów do współczesnej pozycji kobiet w świecie naukowym w oparciu o powieść niemieckiej pisarki Felicitas Hoppe Johanna.

Zofia Małysa-Janczy poświęca swój tekst prozie Michela Houellebecqa, a zwłaszcza dyskursowi o sztuce współczesnej. Szczególnie interesującą jawi się tutaj kwestia figuracji ciała w kategoriach deformacji, rozczłonkowania i abiektu.

O problemach związanych z tłumaczeniem utworów literackich pisze Andrzej Borowski. Autor prowadzi rozważania na temat pojmowania isto-ty tłumaczenia i rozróżnienia w tym obszarze działań tłumacza.

Tom zamyka tekst Jadwigi Kowalikowej, Anny Pachowicz, Małgorzaty Pachowicz i Krystyny Choińskiej. Autorki zajmują się jakże ważnym w obecnych czasach problemem efektywności edukacyjnej. Szukają odpowiedzi na pytanie jak mierzyć efektywność w edukacji oraz jak oceniać i interpretować wyniki takiej oceny.

Kwartalnik Humanities and Cultural Studies jest czasopismem naukowym Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Czasopismo wyróżnia otwartość na rozmaite języki, dyskursy naukowe oraz zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej humanistyki. Tematyka artykułów dotyczy bowiem wszystkich dyscyplin naukowych, których przedmiotem analiz pozostają język i literatura danego kręgu cywilizacyjnego lub narodu oraz wszystkich dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką.

Wróć do góry