Jubileusz 10-lecia PWSZ w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została powołana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie jako pierwsza w kraju publiczna uczelnia zawodowa kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się w piątek 16 maja o godz. 8.00. Wtedy to na parkiet wyszły drużyny by rozpocząć zmagania w Turnieju Siatkówki drużyn mieszanych o Puchar Rektora PWSZ w Tarnowie. 5 drużyn reprezentujących poszczególne instytuty oraz drużyna złożona z pracowników i absolwent Uczelni toczyły zacięty bój w Hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ku zaskoczeniu wszystkich I miejsce zdobyła reprezentacja Instytutu Politechnicznego, która pokonała reprezentację Instytutu Ochrony Zdrowia. III miejsce zajęła drużyna pracowników i absolwentów, IV studenci Instytutu Humanistycznego, V Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, a VI Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego. Nagrody zwycięzcom wręczył Prorektor ds. Studenckich dr Józef Węglarz, doc. PWSZ. Organizatorem Turnieju był mgr Przemysław Markowicz.

Osoby, które nie kibicowały siatkarzom, mogły wziąć udział w Dniu Otwartym Promocji Zdrowia zorganizowanym przez Zakład Pielęgniarstwa. W czasie akcji pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i pomiaru glikemii dokonywały studentki kierunku pielęgniarstwo. O godz. 10.30 rozpoczęły się pokazy zabiegów ratowniczych na fantomie w wykonaniu studentów III roku pielęgniarstwa. Wielu widzów przyciągnęła także inscenizacja „Sądu nad papierosem” ukazująca zgubne skutki nałogu. Przez cały czas trwania akcji czynne były stoiska promujące ideę przeszczepu szpiku – „Tarnowska Kropla”, ideę wolontariatu – „Wolontariat”, ideę krwiodawstwa – „Wampiriada”.

Z kolei o godz. 9.00 w Auli budynku Centrum Nowoczesnych Technologii – Instytut Politechniczny, Prorektor ds. Ogólnych dr. hab. Wacław Rapak, prof. PWSZ, otworzył sesję studenckich kół naukowych. Uczestnicy sesji mogli wysłuchać niezmiernie interesujących referatów zgrupowanych w dwóch blokach tematycznych, których myślą przewodnią było hasło „Tarnów wczoraj, dziś i jutro”. Osobą prowadzącą sesję był dr Michał Nawrocki.

Blok Humanistyczny rozpoczął się referatem „Tarnów w prozie Zygmunta Kaczkowskiego” przygotowanym i wygłoszonym przez Piotra Żołądzia reprezentującego Studenckie Koło Naukowe Polonistów. Następnie zgromadzeni w Auli wysłuchali referatu przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe Romanistów (a wygłoszonego przez Alicję Gorycką) pt. „Tarnów a kraje francuskiego obszaru językowego”. Kolejny wystąpieniem, przygotowanym i wygłoszonym przez Kamilę Polak z Koła Naukowego Germanistów był „Tarnów – miasto historycznej Galicji”. Po germanistach, Robert Oleksowicz wygłosił referat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe „Manager” (ekonomia) pt. „Poziom i struktura bezrobocia w Tarnowie w latach 1997 – 2007”. Pierwszy blok tematyczny zakończył referat Koła Naukowego LEX (administracja publiczna) „PWSZ perspektywą rozwoju miasta Tarnowa”, który wygłosiła Agnieszka Bieda.

W części „technicznej” sesji, zgromadzeni w Auli studenci i pracownicy Uczelni, wysłuchali referatu „Śmierć i eutanazja w oczach studentów PWSZ w Tarnowie” przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe Medyk i wygłoszonego przez Jagodę Kiersznowską. Następnie w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Informatyków referat pt. „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych w PWSZ w Tarnowie” wygłosił Filip Świńczyk. Studenckie Koło Naukowe Elektroników podjęło temat „Możliwości badawcze i twórcze i ich ukierunkowania w PWSZ w Tarnowie w dziedzinie technologii elektronicznych” – wygłosiła go Bogumiła Duda. Blok „techniczny” jak i całą Sesję zakończył Marcin Szponder prezentując referat „Rozwój Energetyki Tarnowskiej w zakresie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej” przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyków.

W sobotę 17 maja, kontynuowano zmagania sportowe. Na Hali „Jaskółka” rozegrano Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa. W Turnieju wzięły udział reprezentacje Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu WZ w Tarnowie oraz gospodarze – reprezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W zawodach rozgrywanych systemem „każdy z każdym: uzyskano następujące wyniki:

PWSZ w Tarnowie – WSB-NLU NS WZ w Tarnowie 76:19
UJ w Krakowie – UE w Krakowie 51:42
PWSZ w Tarnowie – UE w Krakowie 48:37
UJ w Krakowie – WSB-NLU NS WZ w Tarnowie 45:32
WSB-NLU NS WZ w Tarnowie – UE w Krakowie 32:40
PWSZ w Tarnowie – UJ w Krakowie 49:45

Spotkania miały bardzo wyrównany i zacięty przebieg i stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Puchary i dyplomy dla zwycięzców wręczyli: w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa dr. inż. Ryszarda Ścigały – Kierownik Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Marek Baran, w imieniu Władz Uczelni – Kanclerz Roman Żok.

Klasyfikacja końcowa Turnieju:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
4. Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu WZ w Tarnowie

Nagrody i dyplomu otrzymali również zawodnicy wyróżnieni indywidualnie. I tak za najlepszego zawodnika w drużynie PWSZ w Tarnowie uznano Roberta Kochańczyka, najlepszym zawodnikiem reprezentacji UJ w Krakowie okazał się Mateusz Piotrowski, UE w Krakowie – Przemysław Stecko, WSB-NLU – Paweł Trześniowski. Najlepszym zawodnikiem Turnieju wybrano Tomasza Zycha z PWSZ w Tarnowie.

Trzeci – najważniejszy – dzień obchodów Jubileuszu czyli poniedziałek 19 maja, rozpoczął się Mszą św. dziękczynną celebrowaną przez Ks. Bp. Wiesława Lechowicza w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

O godz. 10.30 J.M. Rektor prof. Dr hab. Stanisław Komornicki dokonał uroczystego otwarcia wystawy fotograficznej prezentującej zwycięskie i wyróżnione prace konkursu „Oblicza tarnowskiej PWSZ”, warto zauważyć, że aranżacji przestrzeni wystawy dokonali studenci kierunku filologia polska opcja animacja kultury pod kierunkiem opiekuna opcji dr. Wiesława Rogalskiego.

Punktualnie o godz. 11.00 J.M. Rektor otworzył uroczyste posiedzenie Senatu PWSZ w Tarnowie w którym uczestniczyli również zaproszeni goście, studenci i pracownicy. Zgromadzeni wysłuchali wystąpienia prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza, Rektora tarnowskiej PWSZ w latach 1998 – 2007, który przedstawił genezę Uczelni, stan budynku głównego przed i w trakcie remontu oraz etapy rozwoju PWSZ. O dniu dzisiejszym Uczelni oraz planach na przyszłość mówił w swoim wystąpieniu J.M. Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki. Następnie, w imieniu studentów, przemówił . Liczną już grupę absolwentów reprezentował Wojciech Nowak. Następnie przemawiali zaproszeni goście: Posłowie i Senatorowie z ziemi tarnowskiej, Rektorzy krakowskich uczelni patronackich oraz Rektorzy zaprzyjaźnionych państwowych wyższych szkół zawodowych. Gratulacje składali na ręce J.M. Rektora także przedstawiciele tarnowskiego przemysłu i stowarzyszeń naukowych.

W związku z faktem, że decyzją Senatu pamiątkowe medale wybite z okazji Jubileuszu przyznano członkom Komitetu Honorowego, w trakcie posiedzenia medale wręczono: Romanowi Ciepieli – Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, Józefowi Rojkowi – Posłowi na Sejm RP, Urszuli Augustyn – Posłowi na Sejm RP, Edwardowi Czesakowi – Posłowi na Sejm RP, Jackowi Pilchowi – Posłowi na Sejm RP, Janowi Musiołowi – Posłowi na Sejm RP, prof. Kazimierzowi Wiatrowi – Senatorowi RP, dr. inż. Ryszardowi Ścigale – Prezydentowi Tarnowa, Wiesławowi Wodzie – Posłowi na Sejm RP, prof. dr. hab. Franciszkowi Ziejce, prof. dr. hab. Karolowi Musiołowi – Rektorowi UJ, prof. dr. hab. inż. Antoniemu Tajdusiowi – Rektorowi AGH, dr. hab. Januszowi Zdebskiemu – Rektorowi AWF w Krakowie, prof. dr. hab. inż. Januszowi Żmiji – Rektorowi UR w Krakowie oraz prof. dr. hab. Adamowi Juszkiewiczowi. Pamiątkowe medale otrzymali również: Zbigniew Proć – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie oraz Mieczysław Menżyński – Prezes Naukowej Organizacji Technicznej w Tarnowie.

W trakcie posiedzenia pamiątkowe dyplomy otrzymali autorzy referatów wygłoszonych podczas Sesji studenckich kół naukowych. Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie fotograficznym „Oblicza tarnowskiej PWSZ” otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy z rąk J.M. Rektora oraz Piotra Grzyba – właściciela firmy Centrum Fotografii – sponsora konkursu.

Wszystkim Uczelniom oraz instytucjom, które przesłały okolicznościowe adresy w związku z 10-leciem PWSZ w Tarnowie – serdecznie dziękujemy.

Wróć do góry