Instrukcja dotycząca wymogów, jakie powinny zostać spełnione w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa studentów i pracowników PWSZ w Tarnowie uczestniczących w zajęciach oraz osób wynajmujących sale na Uczelni, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Bezpośrednio po wejściu do budynków Uczelni należy przeprowadzić dezynfekcję rąk z użyciem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu. Drzwi wejściowe do budynków w miarę możliwości powinny być otwarte, aby osoby wchodzące nie musiały dotykać klamek.

 2. Na salę (wykładową, seminaryjną, laboratoryjną oraz aulę) wejść może wyłącznie osoba, która:

 • jest zdrowa, bez objawów choroby sugerujących chorobę zakaźną tj. gorączka
  lub objawy charakterystyczne dla infekcji dróg oddechowych (kaszel, duszność, katar, ból gardła, utrata węchu i/lub smaku),
 • w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, ani z osobą przebywającą na kwarantannie.
 1. Wszystkie osoby są zobowiązane do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki jednorazowej, maseczki wielokrotnego użytku lub przyłbicy w przypadku osób, które
  ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie
  1,5-metrowego dystansu od innych osób.

 2. Oczekując na zajęcia studenci muszą zachować odstęp minimum 1,5 m od siebie
  oraz mieć osłonięte usta i nos.

 3. Informacja o dopuszczalnej liczbie osób, które mogą przebywać w sali jest umieszczona na drzwiach wejściowych. Do sali należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 metra od siebie.

 4. Przed zajęciem miejsc na sali uczestnicy powinni zdezynfekować ręce. Płyn
  do dezynfekcji rąk, pobierany bez kontaktu dłonią, jest dostępny na każdej sali.
  W przypadku studentów odbywających zajęcia w laboratoriach chemicznych konieczne jest założenie rękawiczek odpowiednich do pracy laboratoryjnej.

 5. W sali usiąść można wyłącznie na wyznaczonym miejscu, zachowując odstęp minimum 1,5 metra od siebie. Jeżeli liczba osób przebywających w sali jest większa
  od dopuszczalnej liczby miejsc (informacja umieszczona na drzwiach wejściowych) obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich obecnych na sali.

 6. W przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić 1,5-metrowy odstęp pomiędzy studentami. Można oddzielić poszczególne stanowiska przegrodami np. z pleksi. Jeżeli chwilowo nie jest możliwe utrzymanie 1,5-metrowego odstępu, wówczas, poza maseczką, należy posiadać przyłbicę.

 7. Należy stosować zasadę kichania i kaszlu w zgięcie łokciowe.

 8. Należy unikać dotykania oczu, ust i nosa.

 9. Posiłki należy spożywać w zajmowanym przez siebie miejscu lub w innym miejscu wyznaczonym do spożywania posiłków. W trakcie spożywania posiłków zachować odstęp minimum 1,5 metra. Bezpośrednio przed sięgnięciem po posiłek należy zdezynfekować ręce.

 10. W trakcie przerw nie należy gromadzić się na korytarzu i w toaletach, obowiązuje zasada odstępu co najmniej 1,5 metra.

 11. Należy ograniczyć dotykanie części wspólnych, takich jak klamki, poręcze, które powinny być regularnie dezynfekowane przez pracowników Uczelni.

 12. Nie należy stosować klimatyzatorów z zamkniętym obiegiem powietrza.

 13. Należy wietrzyć salę poprzez otwarcie drzwi i / lub okien tak często, jak to możliwe.

 14. Należy dezynfekować powierzchnie blatów ławek na bieżąco np. po wymianie grupy studentów.

 15. Należy dezynfekować powierzchnie biurka wykładowcy i inne przedmioty często dotykane przez wykładowcę po zakończeniu zajęć. Należy zwrócić szczególną uwagę
  na dezynfekcje mikrofonów przed i po ich użyciu.

 16. Zaleca się czyszczenie powierzchni dotykowych sprzętu komputerowego z użyciem środków wskazanych przez producenta urządzenia po zakończeniu zajęć.

 17. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przedmiotów niezbędnych
  do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów od innych uczestników zajęć.

 18. Korzystanie studentów ze sprzętu komputerowego naprzemiennie z wykładowcą jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia w sali środków czyszczących
  (np. chusteczek czyszczących) i bezpośredniego czyszczenia po użyciu.

 19. Zaleca się, aby osoby uczestniczące w zajęciach zaopatrzyły się i korzystały
  z kieszonkowych pojemników ze środkami do dezynfekcji rąk.

 20. Wykładowca lub organizator spotkania jest zobowiązany do sporządzenia
  i zabezpieczenia listy osób korzystających z sali wraz z informacjami niezbędnymi
  do przekazania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wykrycia Covid-19
  u osoby będącej uczestnikiem spotkania. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż studenci i pracownicy.

 21. W budynkach, w których realizowane są zajęcia należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący),
  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Jeżeli to możliwe, należy wyznaczyć i przygotować przestrzeń, w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego.

 22. Nie zaleca się korzystania z wind na terenie Uczelni, chyba że jest to konieczne. W takiej sytuacji w windzie może znajdować się tyko jedna osoba. Należy przy windach powiesić informację o zasadach korzystania.

 23. Na terenie Uczelni studenci oraz pracownicy zobowiązani są do przemieszczania się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zarówno pracownicy, jak i studenci, nie powinni przychodzić do pracy/na zajęcia. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym w celu uzyskania teleporady medycznej.

 2. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
  (budynek A: sala 025, budynek B: kiosk, budynek C: sala 016, budynek E: sala 023, budynek G: sala 03 , Dom Studenta: sala 003).

 3. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy służb medycznych student powinien udać się do domu transportem indywidualnym i pozostając w domu skorzystać z teleporady medycznej.

 4. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe.

 5. Obszar, w którym poruszała się osoba należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

 6. Należy ustalić listy osób, z którymi przebywała osoba podejrzana o zakażenie, w czasie dłuższym niż 15 minut oraz w odległości mniejszej niż 1,5 metra w tym samym pomieszczeniu np. wspólna sala, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Przewodnicząca zespołu
ds. koordynacji działań związanych
z zagrożeniem rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2
dr Aneta Grochowska

Instrukcja

Wróć do góry