Jeszcze do 13 września potrwa rekrutacja uzupełniająca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Wśród 21 kierunków i 35 specjalności znaleźć można także niezwykle ciekawe i atrakcyjne propozycje Instytutu Humanistycznego. Chętni mogą wybierać spośród filologi polskiej, angielskiej, niemieckiej oraz romańskiej. Uzupełnieniem są dwuletnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika.

Filologia polska

Studia I stopnia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy z historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, współczesnego języka polskiego, jego rozwoju, historii i zróżnicowania leksykalnego, funkcjonowania w różnych odmianach stylowych, kultury języka.

Studia pozwalają również na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie redagowania wypowiedzi, komunikacji społecznej, retoryki oraz sztuki żywego słowa.

Ściśle kierunkowe przedmioty są poszerzone o zagadnienia z zakresu historii Polski, historii filozofii, nowożytnych języków obcych, łaciny i wykorzystania technologii informacyjnej.

Studenci studiów I stopnia zdobywają dodatkowe umiejętności teoretyczne i praktyczne, wybierając jedną z proponowanych specjalności:

  • twórcze pisarstwo
  • menedżer i animator kultury
  • nauczycielska
  • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować polonistyczne studia II stopnia w PWSZ w Tarnowie

Więcej informacji TUTAJ.

Filologia angielska

Są to studia licencjackie, które łączą wiedzę filologiczną z potrzebami współczesnego rynku pracy, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym środowiska lokalnego. Są zgodne z misją i strategią Uczelni, która służy rozwojowi Tarnowa i regionu poprzez oferowanie edukacji pozwalającej młodym ludziom na zdobycie wiedzy ogólnej i zawodowej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych koniecznych do podejmowania wyzwań w zmieniającej się rzeczywistości naszego miasta i regionu. Absolwent tego typu studiów jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności:

  • edycja i skład tekstu
  • tłumaczenia
  • język angielski w biznesie i administracji
  • nauczycielska

Więcej informacji TUTAJ.

Filologia germańska

Sześciosemestralne studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym na kierunku filologia, specjalność filologia germańska – język niemiecki od podstaw, pozwalają na osiągnięcie wysokich kompetencji komunikacyjnych i kulturowych w zakresie zarówno ogólnojęzykowym, jak i specjalistycznym oraz przygotowują do podjęcia wyzwań polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Absolwenci filologii germańskiej legitymują się znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz wiedzą z zakresu literatury, realioznawstwa i kultury krajów niemieckojęzycznych. Potrafią samodzielnie analizować zjawiska w sferze języka, kultury i literatury, wyszukiwać, rozumieć i przetwarzać oraz tworzyć komunikaty pisemne i ustne.

Język niemiecki jest drugim, po języku angielskim, językiem używanym w kontaktach gospodarczych i biznesowych w Polsce i w Europie. Wiele firm i korporacji o zasięgu międzynarodowym poszukuje obecnie pracowników – specjalistów z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, którzy opanowali biegle nie tylko język ogólny, ale też są ekspertami w zakresie języków specjalistycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców specjalność filologia germańska oferuje dwie specjalizacje:

  • Język niemiecki biznesu
  • Język niemiecki turystyki

Więcej informacji TUTAJ.

Filologia romańska

Studia stacjonarne o profilu praktycznym na specjalności filologia romańska, język francuski z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych pozwalają: nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość, poznać kulturę Francji, jej literaturę i historię, dokonać wyboru interesujących studenta przedmiotów z zakresu języka francuskiego i języka angielskiego dla potrzeb zawodowych.

Ponadto student może zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie, branży turystycznej i instytucjach kultury, doskonalić znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w świecie biznesu, uczyć się w małych grupach, w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych, nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów, wykorzystać umiejętności językowe w czasie praktyk i stażów zawodowych w Polsce bądź za granicą, uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami firm poszukujących pracowników ze znajomością języka francuskiego i angielskiego, uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak cykliczne Dni Frankofonii i wideokonferencjach z francuskojęzycznymi studentami.

W trakcie studiów młodzi ludzie mogą wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+, potwierdzić znajomość języka francuskiego używanego w kontaktach zawodowych certyfikatem Test de français international™ oraz języka angielskiego – certyfikatem TOEIC. Ofertę dydaktyczną uzupełniają studia niestacjonarne na specjalności filologia romańska, specjalizacja: język francuski dla potrzeb zawodowych.

Więcej informacji TUTAJ.

Wróć do góry