fot. Paweł Topolski

Eliza Krzyńska-Nawrocka (ur. 1983) to pierwsza w historii PWSZ w Tarnowie absolwentka kierunku filologia polska, która uzyskała stopień doktora (2011), a następnie stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (2021).

Zainteresowania badawcze dr hab. Krzyńskiej-Nawrockiej skupiają się na literaturze dawnej, polskiej i europejskiej, literaturze modernistycznej, literaturze współczesnej, repetycji znaków kulturowych, a także na topice, retoryce i poetyce. Będąc badaczką kultury popularnej, zajmuje się nie tylko jej literackim aspektem, ale również filmem i wzajemną relacją pomiędzy literaturą a kinem. Na jej dorobek naukowy składają się liczne monografie, artykuły i szkice krytyczne. W swoich pracach skupia się na różnorodnych zjawiskach kulturowych, ich odczytaniach i reinterpretacjach. Jest autorką książek Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego (Kraków 2012, wyd. II Kraków 2019), De te fabula narratur… Lektury labiryntów – labirynty lektur. Studia i szkice (Tarnów 2018) oraz Twarze poezji (Tarnów 2019).

Aktywna popularyzatorka nauki w środowisku lokalnym. Nauczycielka z wykształcenia i powołania, obecnie zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty w Wydawnictwach PWSZ w Tarnowie.

Wróć do góry