logo pwsz x200Zgodnie z Komunikatem nr 2/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydatem na stanowisko prorektora ds. ogólnych PWSZ w Tarnowie w latach 2015 – 2019 jest dr inż. Robert Wielgat.

Komunikat nr 2/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej >>>

Wyboru prorektora dokona Kolegium Elektorów 8 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Senackiej

Informacja o kandydacie na stanowisko prorektora ds. ogólnych

Dr inż. Robert Wielgat

wielgat robert_loresAbsolwent studiów magisterskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Łódzkiej. Od 1999 jest związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, gdzie podjął pracę na stanowisku specjalisty naukowo-technicznego w ówczesnym Zakładzie Elektrotechniki i Elektroniki. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2001 r. W latach 2002 – 2005 piastował funkcję zastępcy kierownika w Zakładzie Elektrotechniki i Elektroniki, a po utworzeniu Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji pełnił – przez kolejnych dziesięć lat – funkcję zastępcy kierownika w tym zakładzie (2005-2015). Od 1 września 2015 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Ogólnych.

Zaangażowanie naukowe

Od początku pracy w PWSZ w Tarnowie dr inż. Robert Wielgat aktywnie uczestniczy w rozwoju naukowym Uczelni. Jest autorem ponad 40 publikacji. Zainteresowania naukowe kandydata skupiają się na zagadnieniach cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych, w szczególności na zagadnieniach automatycznego rozpoznawania mowy. Dr inż. Robert Wielgat był w latach 2005 – 2008 wykonawcą projektu badawczego KBN ,,Wspomagana komputerowo terapia dzieci z zaburzeniami wymowy z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania mowy” wykonywanego we współpracy z Zakładem Logopedii UMCS w Lublinie. W ramach projektu został opracowany prototyp programu do automatycznej diagnozy i terapii logopedycznej wybranych wad wymowy u dzieci. W latach 2008 – 2011 był kierownikiem grantu MNiSW „Opracowanie automatycznego systemu akustycznego monitoringu ptaków dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego”. Projekt ten był pierwszym i jak dotąd jedynym projektem badawczym afiliowanym przy PWSZ w Tarnowie, który otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa. Od 2013 roku uczestniczy w grancie badawczym pt. „Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej” w kategorii SONATA BIS prowadzonym we współpracy z UMCS w Lublinie. W projekcie dr inż. Robert Wielgat jest odpowiedzialny za opracowanie procedur parametryzacji oraz inwersji sygnału mowy.

Praca dydaktyczna

Dr inż. Robert Wielgat jest autorem programów przedmiotów dotyczących cyfrowego przetwarzania sygnałów, procesorów sygnałowych oraz technik multimedialnych, dla kierunków Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika oraz Informatyka. Dla ponad 70 inżynierów był promotorem prac dyplomowych z dziedziny informatyki oraz elektroniki i telekomunikacji, z których trzy zostały wyróżnione w Instytucie Politechnicznym, a dwie zdobyły wyróżnienie w ramach konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich sekcja w Tarnowie. Dr Wielgat był również recenzentem ponad 50 prac inżynierskich.

Promowanie PWSZ na arenie międzynarodowej

Dr inż. Robert Wielgat jest również zaangażowany w promowanie Uczelni na arenie międzynarodowej. Swoje kontakty międzynarodowe budował poprzez udział w konferencjach zagranicznych w Holandii i Belgii w latach 2006-2007, jak również poprzez szereg wyjazdów szkoleniowo-naukowych w ramach programu ERASMUS. Wyjazdy w latach 2008-2015 obejmowały wizyty i wykłady w uczelniach takich jak: Universita` degli Studi di Trieste we Włoszech, Poli-technika w Talinnie w Estonii, Uniwersytet w Karabuk w Turcji, National Technical University of Athens w Grecji, Hochschule Wismar w Niemczech. Dr inż. Robert Wielgat opiekował się również dyplomantami i praktykantami z Turcji i Hiszpanii przebywającymi w ramach wymiany studenckiej w PWSZ w Tarnowie.

Popularyzowanie nauki w środowisku lokalnym

Dr inż. Robert Wielgat od szeregu lat jest aktywny na polu popularyzacji nauki. Uczestniczył w przygotowywaniu różnego rodzaju imprez popularno-naukowych takich jak: Małopolska Noc Naukowców organizowana w ramach 7 Ramowego programu UE, Tarnowskie dni Elek-tryki, Dni Otwarte Uczelni itp. Wspierał również działania Koła Naukowego Elektroników „Amper”, a w latach 2013-2015 był głównym opiekunem koła.

Prace organizacyjne na rzecz Uczelni

Wśród innych działalności dr inż. Roberta Wielgata należy wymienić udział w pracach Uczelnianej Komisji Socjalnej, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Instytutowej Komisji Stypendialnej, Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Od grudnia 2015 kandydat na pro-rektora pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Kontroli Zarządczej. Czynnie uczestniczy w pracach Senatu PWSZ w Tarnowie jako senator Instytutu Politechnicznego.

Plany na przyszłość

Za jedne z najważniejszych celów do zrealizowania w bieżącej kadencji władz uczelnianych kandydat na prorektora uważa:

  • rozwinięcie działalności naukowej Uczelni poprzez stworzenie mechanizmów motywujących pracowników do pracy naukowej,
  • zwiększenie wpływów do budżetu uczelni poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych i działalność komercyjną przy jednoczesnym optymalizowaniu bieżących kosztów funkcjonowania uczelni,
  • zwiększenie stopnia zinformatyzowania uczelni.

Zdaniem kandydata ważne również jest podejmowanie działań zmierzających do utworzenia Akademii Tarnowskiej przy jednoczesnym rozwoju kształcenia praktycznego w szczególności na studiach I stopnia.

Wróć do góry