Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni będzie głównym punktem tegorocznych obchodów Święta Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Najstarsza, największa i najchętniej wybierana przez studentów uczelnia zawodowa w Polsce kończy w tym roku 24 lata. Obchody potrwają tydzień, a ich kulminację zaplanowano na piątek, 20 maja.

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA UCZELNI

 • 10 maja – Tarnowskie Dni Elektryki
 • 16 maja – promocja książki dr. Marka Smoły „Witold Rogoyski – powstaniec, ziemianin i burmistrz”
 • 17 maja – „Śniadanie z Baczyńskim”
 • 18 maja – IX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku w badaniach studenckich
 • 19 maja – Mistrzostwa ANS w Tarnowie w podciąganiu na drążku oraz w pływaniu
 • 20 maja – Uroczyste posiedzenie Senatu ANS w Tarnowie
 • 21 maja – Bieg memoriałowy im. Rektora Stanisława Komornickiego
 • 22 maja – Turniej e-sportowy o Puchar Rektora ANS w Tarnowie

PROGRAM POSIEDZENIA SENATU 20 MAJA 2022

 • Powitanie Gości przez JM Rektor
 • Wystąpienie JM Rektor
 • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Uczelni
 • Wystąpienie Przewodniczącej Samorządu Studenckiego
 • Wystąpienia zaproszonych Gości
 • Poświęcenie sztandaru
 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego
 • Wykład okolicznościowy „A jeśli to Jan Zamoyski miał rację” prof. dr. hab. Czesława Nowaka
 • Hymn państwowy

Geneza powstania Uczelni

Tarnów, jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozpoczął, już w 1996 roku prace przygotowawcze mające na celu utworzenie Wyższej Szkoły Zawodowej, uczelni zawodowej nowego typu, kształcącej na poziomie licencjackim i inżynierskim.

Inicjatywa utworzenia WSZ w Tarnowie zrodziła się z potrzeb społeczno-gospodarczych oraz uwarunkowań demograficznych Tarnowa i byłego województwa tarnowskiego. Łącznie obszar ten zamieszkuje obecnie ok. 700 tys. mieszkańców, w tej liczbie wskaźnik ludzi z wyższym wykształceniem jest mniejszy niż 5%, a w środowiskach wiejskich wskaźnik ten nie przekracza 2%.

Uczelnia miała odpowiedzieć na zapotrzebowanie zakładów pracy byłego województwa tarnowskiego na kwalifikowane kadry, na potrzeby gmin na absolwentów co najmniej studiów licencjackich oraz na oczekiwania absolwentów szkół średnich w Tarnowie i w byłym województwie tarnowskim dotyczące dostępności studiów i kierunków kształcenia.

Przeprowadzone własne badania ankietowe w gminach i w szkołach średnich oraz uzyskane dane z byłego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, pozwoliły na sformułowanie w tym zakresie następujących wniosków:

 • 85 % absolwentów szkół średnich pragnie kontynuować naukę;
 • prawie 80 % młodzieży mając możliwość studiowania takiego samego kierunku w Tarnowie lub w ośrodkach akademickich, wybrałaby Tarnów;
 • dla prawie 50 % młodzieży spoza Tarnowa studiowanie w ośrodkach akademickich przekracza ich możliwości finansowe;

W celu utworzenia szkoły wyższej w Tarnowie prowadzone były różnokierunkowe działania. Do tego celu została powołana Fundacja im. Hetmana Tarnowskiego. Władze miasta i byłego województwa zwróciły się do uczelni krakowskich o pomoc w zorganizowaniu szkoły oraz o opiekę merytoryczną nad działalnością szkoły po jej powołaniu. O koordynację działań w tym zakresie został poproszony Uniwersytet Jagielloński.

Współpraca Tarnowa ze środowiskiem akademickim Krakowa zaowocowała zgłoszeniem w 1996 roku projektu rocznego grantu w ramach programu TEMPUS Complementary Mausures pt. “Tarnów University College – feasibility study”, który zrealizowano w roku 1997 i jednym z rezultatów tego projektu była koncepcja struktury organizacyjnej szkoły, którą wykorzystano przy opracowywaniu wniosku o utworzenie szkoły. Partnerami krajowymi w projekcie były następujące instytucje: UJ, AGH, Wojewoda Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa, Kuratorium Oświaty w Tarnowie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami zagranicznymi były następujące uczelnie: Uniwersytet Paryski (VI), Uniwersytet w Bari (Włochy) oraz Kolegium Uniwersyteckie w Karlstad ( Szwecja). Oprócz tego zostały nawiązane kontakty z francuskimi uniwersyteckimi instytutami technologicznymi w Besancon, Tours, a także z instytutem pedagogicznym w Boulogne sur Mer, instytutami kształcącymi na poziomie zawodowym w cyklu dwuletnim, według nieco innej formuły kształcenia.

To, oraz szereg innych zabiegów doprowadziły w efekcie do tego, że 19 maja 1998 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie o powołaniu z dniem 1 lipca 1998 r. Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, pierwszej uczelni tego typu w Polsce.

Powołana WSZ prowadziła następujące specjalności zawodowe: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, matematykę z informatyką, chemię stosowaną, elektrotechnikę z elektroniką.

Pierwszy w historii WSZ w Tarnowie rok akademicki zainaugurowano 15 października 1998 r. Pierwszym Rektorem został prof. dr hab. Adam Juszkiewicz.

Studia rozpoczęło 380 studentów dziennych i 131 wieczorowych. Aktu poświęcenia budynku dokonał ks. biskup Jan Styrna. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Franciszek Ziejka.

Wróć do góry