Zapraszamy na stronę Baza Wiedzy – nowego portalu internetowego Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Będziemy tu zamieszczać informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i artystycznym nauczycieli akademickich zatrudnionych w ANS w Tarnowie, a także zakończonych obroną pracach dyplomowych studentów.

System umożliwia tworzenie profili nauczycieli akademickich, prezentację zestawień bibliometrycznych, współpracy badawczej pomiędzy pracownikami, realizowanych projektów czy konferencji, pozwala na integrację z serwisami zewnętrznymi (ORCID, Google Scholar, Scopus, Web of Science).

Baza Wiedzy ANS w Tarnowie jest systemem typu CRIS (ang. Current Research Information System). Pozwala gromadzić i prezentować informacje o uczelni i naukowcach, śledzić współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi na poziomie zarówno instytucjonalnym, jak i indywidualnym, może być wykorzystywana w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach poszczególnych dyscyplin czy indywidualnej ocenie nauczyciela akademickiego. Systemy tego typu są obecnie wdrażane i wykorzystywane w wielu uczelniach na całym świecie, wspierając szkoły uczelni w realizacji zasad społecznej odpowiedzialności – mówi Lidia Matuszewska, administrator systemu.Integralną częścią naszego systemu jest repozytorium uczelniane, w którym pracownicy mogą nie tylko deponować pełne teksty opublikowanych książek, rozdziałów, artykułów, ale także publikować nieudostępnione wcześniej opracowania czy materiały – dodaje.

Zapraszamy na stronę internetową Bazy Wiedzy.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Bazy Wiedzy oraz Regulaminem Repozytorium, wprowadzonych Zarządzeniem nr 12/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 9 marca 2022 r.  w sprawie systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej, artystycznej i dydaktycznej pracowników i studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Fot. freepik

Wróć do góry