Rektorzy sześćdziesięciu polskich szkół wyższych podpisali w Krakowie Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Podpis złożony przez Rektor PWSZ w Tarnowie, prof. dr hab. inż Jadwigę Laskę oznacza, że tarnowska uczelnia dołączyła do grona szkół wyższych, których przedstawiciele zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana w 2017 r., a przystąpiły do niej wówczas 23 uczelnie. W czasie tegorocznego Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki do grona sygnatariuszy dołączyło kolejnych.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

W Deklaracji zawartych jest 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W każdej z zasad kierowane są oczekiwania wobec uczelni, sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej.

Wdrażanie zobowiązań Deklaracji zwiększa otwartość świata nauki na współpracę ze środowiskiem gospodarczym oraz rozwija ofertę dydaktyczną szkół wyższych, aby lepiej kształtować potrzebne dla gospodarki kompetencje, umiejętności i postawy przyszłych pokoleń. Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

W polskim środowisku akademickim wzrasta poczucie odpowiedzialności za kształtowanie zrównoważonych postaw przyszłych pokoleń. Kapitał ludzki to bowiem krytyczny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jakość tego kapitału ludzkiego ma zatem wymiar makroekonomiczny. Polskie uczelnie i szkoły wyższe zmieniają swoje oblicze w wymiarze organizacyjnym, podnosząc sprawność funkcjonowania i otwartość na współpracę z partnerami zewnętrznymi. Wszystko to łącznie sprzyja rozwojowi nowoczesnej edukacji globalnej w Polsce, dojrzałej do konkurowania z wybitnymi, międzynarodowymi ośrodkami akademickimi.

Społeczna Odpowiedzialność Nauki wprowadza podobną logikę do środowiska badawczego i akademickiego. Pomaga w identyfikowaniu szans i możliwości, inspiruje do dialogu między nauką a dziećmi, młodzieżą i seniorami. Angażuje szerokie grupy interesariuszy, aby skutecznie realizować Trzecią Misję Uczelni. Programy Społecznej Odpowiedzialności Nauki mają na celu nie tylko popularyzację i upowszechnianie nauki. Na najgłębszym poziomie powinny po prostu budzić poznawczą ciekawość – wskazał minister Jarosław Gowin.

W latach 2016-19 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na Programy Społecznej Odpowiedzialności Nauki ok. 250 mln zł. W ramach inicjatywy Nauka dla Ciebie  mobilne laboratorium Naukobus i mobilne planetarium Planetobus dotarły do setek tysięcy dzieci w małych miejscowościach całej Polski. Programy Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Uniwersytet Młodego Odkrywcy, kontynuowane pod wspólną nazwą Trzecia Misja Uczelni, wprowadzały uczestników z różnych pokoleń w świat nauki i cieszyły się nie tylko ogromnym zainteresowaniem, ale z sukcesem spełniały też ważną integracyjną funkcję społeczną.

Na podst. materiałów MNiSW

 

 

Wróć do góry