Coroczny program stypendiów adresowany jest do osób zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej, zwanych dalej „kandydatami”, którzy rozpoczną w danym roku akademickim naukę na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem studiów uzyskają tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Wysokość stypendium wynosi 50 % kwoty uposażenia zasadniczego żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia br.

Limit stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 określono na poziomie 100 osób.

Określony w decyzji limit stypendiów przyznawany jest wyłącznie dla kierunków zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w uczelniach wyższych innych niż uczelnie wojskowe.

Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie wniosku do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum.

Wniosek wraz z załącznikami znajdziecie TUTAJ:

– przyznanie stypendium (wzór załącznik nr 1); – do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się zaświadczenie wydane przez rektora albo osobę przez niego upoważnioną o przyjęciu kandydata na studia w uczelni wyższej, które powinno zawierać określenie uczelni wyższej, kierunek studiów, termin (rok) rozpoczęcia i zakończenia wynikający z programu studiów, rodzaj studiów oraz tytuł uzyskiwany po ich ukończeniu.

– powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas szkolenia podstawowego (w trakcie studiów) (wzór załącznik nr 2);

– powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów) (wzór załącznik nr 3;

– powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego) (wzór załącznik nr 4).

Obowiązki kandydata

W ramach realizacji Umowy Stypendysta zobowiązuje się w szczególności do:

1) ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki lub okazania książeczki wojskowej z wpisem poświadczającym złożenie przysięgi wojskowej;

2) nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych pasywnej rezerwy, w wymiarze do 21 dni;

3) uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej w module podoficerskim;

4) ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w czasie kształcenia w ramach kursu oficerskiego;

5) złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie przez okres nie krótszy niż 5 lat;

6) dostarczania Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie do dnia 30 marca oraz do dnia 30 września danego roku, zaświadczenia z uczelni wyższej, potwierdzającego zaliczenie poprzedniego semestru studiów; za dzień złożenia przyjmuje się dzień wpływu tego zaświadczenia do kancelarii Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;

7) niezwłocznego informowania Szefa CWCR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przyznanie i wypłatę stypendium, w szczególności dotyczących utraty statusu studenta uczelni wyższej, uzyskania urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów, odbywania części studiów poza granicami państwa, a także o niespełnieniu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Wróć do góry