Decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji uzupełniającej, do przyjęcia na I rok studiów będą znane dziś (13 października) po godz. 16.00. Zakwalifikowane osoby muszą 14 lub 15 października dokonać wpisu na listę studentów. Można to zrobić osobiście lub poprzez osobę posiadającą pisemne upoważnienie (formularz upoważnienia).

Wpisy przyjmowane będą bezpośrednio w punktach poszczególnych Wydziałów w godzinach od 9.00 do 15.00.

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość wpisu drogą elektroniczną, jednak brak uzupełnienia w wymaganym czasie oryginałów wszystkich dokumentów oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.

Miejsca dokonywania wpisów na poszczególne kierunki

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

 • kierunki: administracja, ekonomia, praca socjalna – budynek A (główny), pok. 027, parter

Wydział Humanistyczny

 • kierunki: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska – budynek A (główny), pok. 022, parter
 • kierunki: filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – budynek A (główny), pok. 021, parter

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 • kierunki: chemia, matematyka, ochrona środowiska – budynek A (główny), pok. 026, parter

Wydział Ochrony Zdrowia

 • kierunki: pielęgniarstwo (studia pomostowe), wychowanie fizyczne (studia I i II stopnia) – budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 08, parter
 • kierunki: kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo (stacjonarne studia I i II stopnia) – budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 09, parter
 • kierunki: położnictwo, pielęgniarstwo (niestacjonarne II stopnia) – budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 012, parter

Wydział Politechniczny

 • kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, technologia chemiczna – budynek C (Centrum Nowoczesnych Technologii), pok. 07, parter

Wydział Sztuki

 • kierunki: grafika, wzornictwo – budynek A (główny), pok. 231, II piętro,

Przy wpisie należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopia świadectwa dojrzałości, do wglądu świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia). Kandydaci na studia magisterskie kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, do wglądu dyplom w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie);
 2. dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty albo paszport);
 3. trzy barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zgodne z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 4. dodatkowo na kierunku pielęgniarstwo oraz fizjoterapia oryginał lub uwierzytelnioną kopię książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo. (Wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów, nie później niż do 13 listopada 2021 r.);
 5. w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy,
 6. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, uregulowanych stosownym Zarządzeniem Rektora PWSZ (wzór);
 7. oświadczenie kandydata na studia dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (wzór);
 8. w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo oświadczenie o przynależności do Wojskowej Komisji Uzupełnień (wzór).

Do wglądu:

a) oryginał dowodu wpłaty 21,00 PLN za studenckie ubezpieczenie NNW (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, UBEZPIECZENIE NNW ZA ROK AKADEMICKI 2021/2022).
b) oryginał dowodu wpłaty 26,00 PLN za wydanie legitymacji studenckiej oraz indeksu (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, OPŁATA ZA DOKUMENTY). Kandydaci posiadający ważną legitymację studencką wydaną przez PWSZ w Tarnowie wnoszą opłatę 4,00 PLN tylko za wydanie indeksu.

WSKAZÓWKI:

 • wpłat należy dokonać na konto ogólne Uczelni NRB: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446,
 • druk dowodu wpłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów jest dostępny na indywidualnym koncie w systemie ERK,
 • opłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów należy wnosić osobnymi przelewami.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NIEPOSIADAJĄCYCH POLSKIEGO OBYWATELSTWA.

ZALECENIA EPIDEMICZNE

Kandydat przy wpisie na I rok jest zobowiązany:

 • zdezynfekować ręce przed wejściem do miejsca wpisu;
 • mieć zakryte usta i nos;
 • posiadać własny długopis;
 • przed wejściem do miejsca wpisu uzupełnić oświadczenia, o których mowa powyżej (oświadczenia będą również dostępne przed wejściem);
 • zachować dystans.

ODBIÓR LEGITYMACJI I INDEKSU:
Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów przyjęty kandydat w podanym terminie osobiście dokonuje złożenia ślubowania oraz odbioru legitymacji studenckiej i indeksu.

Wróć do góry