Studenci II roku Elektrotechniki,
w najbliższy piątek 11. maja 2018r. o godz. 12:00 w sali D07 odbędzie się spotkanie organizacyjne ws. praktyk. Na spotkaniu przedstawiona zostanie idea praktyk zawodowych, ich wymiar, efekty kształcenia, sposób wyboru miejsca praktyk, ich organizacja a także zasady zaliczenia. Studenci zapoznają się także z Regulaminem Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest obecność i aktywność w realizacji zadań przewidzianych programem praktyki. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyki na podstawie dzienniczka praktyk potwierdzonego przez osobę sprawującą opiekę nad studentem w zakładzie pracy, karty oceny praktyki wypełnionej przez osobę sprawującą opiekę nad studentem w zakładzie pracy oraz w wyniku rozmowy ze studentem. Opiekun praktyki w jednostce, w której student odbywa praktykę wypełnia kartę oceny praktyki dokonując oceny stopnia realizacji przez studenta wymienionych efektów kształcenia. W trakcie rozmowy z opiekunem praktyk student przedstawia sprawozdanie z praktyki.

Wydawanie dzienniczków i skierowań na praktykę dla studentów II roku Elektrotechniki odbędzie się 18. czerwca o godz. 12:00 w sali D010

Studenci III roku Elektrotechniki spotkanie organizacyjne ws. praktyk mają zaplanowane na 20. czerwca 2018r. w sali D07 o godz. 12:00. Na spotkaniu studenci zapoznają się z Regulaminem Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, otrzymają dzienniczki i skierowania na praktykę. Omówiony zostanie sposób prowadzenia dzienniczka praktyk, dokumentacji przebiegu praktyk, warunki zaliczenia praktyk zawodowych.

Studenci mieli także możliwość wziąć udział w spotkaniach z firmami. W tym roku były to:
22 marca 2018r. godz. 13:00, s. C102 PWSZ – elPLC Sp. z o. o. ul. Kochanowskiego 32B, 33-100 Tarnów
23 marca 2018r o godz. 14:00 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów
23 kwietnia 2018r. o godz. 14:00 s. D07 PWSZ – Firma Handlowo Usługowa AUSPOL Barbara Zydroń, ul. Okrężna 4a, 33-100 Tarnów
24 kwietnia 2018r. o godz. 12:00 – TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

Więcej informacji o praktykach znajdziesz tu
Regulamin praktyk zawodowych PWSZ w Tarnowie
Grzegorz Aksamit
pok. D06

Wróć do góry