Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie ogłasza
K   O   N   K   U   R   S
na opracowanie publikacji pod tytułem „Dorobek naukowy i dydaktyczny Profesora Romana Dzieślewskiego” Rektora Politechniki Lwowskiej z pochodzenia tarnowianina.

Konkurs jest kierowany do studentów i uczniów szkół technicznych regionu tarnowskiego.
Podpisane przez autora prace należy przesyłać w formie elektronicznej w formacie edytowalnym WORD na adres sep.tarnow@poczta.tarman.pl do dnia 23.02.2015r, lub złożyć w formie tekstu z załącznikiem elektronicznym (CD) w sekretariacie SEP 33-100 Tarnów Rynek 10 do dnia 23.02.2015r.

Prace powinny zawierać tekst w ilości nie więcej 4 strony A4, czcionka Arial 12 w tym zdjęcia, ryciny i rysunki. W zgłoszeniu pracy należy podać podstawowe informacje o autorze tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, nazwę szkoły, uczelni wydział i rok.

Komisja konkursowa SEP O/ Tarnów po zapoznaniu i dokonaniu oceny prac ma prawo przydzielić następujące nagrody:

I stopnia w wysokości 500 zł
II stopnia w wysokości 300 zł
III stopnia w wysokości 200 zł
oraz 3 wyróżnienia

Komisja konkursowa przeprowadzi oceny prac nie później niż do 10.03.2015r. a jej Przewodniczący powiadomi uczestników konkursu, których prace zostały nagrodzone i wyróżnione o miejscu i terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

Nagrodzone i wyróżnione oraz najciekawsze przesłane na konkurs prace będą mogły być wykorzystane jako materiały informacyjne SEP.