Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w nieodpłatnym, certyfikowanym kursie specjalistycznym ECDL Advanced „Europejskie komputerowe prawo jazdy”. Kurs realizowany jest w ramach zadania „Moduł Podnoszenia Kompetencji. Certyfikowane kursy specjalistyczne” projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie. Oferta w semestrze letnim  2020/2021 skierowana jest do studentów ostatnich semestrów studiów licencjackich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich oraz jednolitych magisterskich.

Kurs ECDL Advanced obejmuje 30 godzin zajęć i jest ukierunkowany na zdobycie umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, użytkowania baz danych oraz grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej na poziomie zaawansowanym. Treść programu obejmuje swym zakresem wymagania stawiane zdającym egzamin ECDL ADVANCED – Moduły A1-A4.

Dla wszystkich studentów, po ukończeniu zajęć, zostanie sfinansowany egzamin z wybranego modułu ECDL ADVANCED A1-A4 pozwalający uzyskać europejski certyfikat ECDL. Dodatkowo wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w zajęciach.

ZAPISÓW można dokonywać wypełniając Formularz rekrutacyjny on-line (dostępny od 20/02/2021) lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pok. 300e. Rekrutacja odbywa się w terminie: 20/02/2021 – 07/03/2021. Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja dotyczy studentów ostatnich semestrów studiów licencjackich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich oraz jednolitych magisterskich, którzy nie ukończyli 26 roku życia i zamieszkują miejscowość do 150 tys. mieszkańców.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to marzec 2021 r. Zajęcia będą realizowane w trybie cotygodniowym w formie on-line przez 10 tygodni, zgodnie z organizacją roku akademickiego (3 godz. / tydzień).

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry