Czwarte miejsce w tegorocznym rankingu miesięcznika Perspektywy zajęła Akademia Tarnowska. To spadek o jedną pozycję w stosunku do roku 2023, ale Uczelnia zachowała pozycję najlepszej w Małopolsce. Na wynik wpływ miała niewątpliwie zmiana metodologii tworzenia zestawienia. Liderem tegorocznego zestawienia jest Uniwersytet Kaliski.

W sporcie mówi się, że miejsce czwarte jest najgorsze i coś w tym jest, bo podium było blisko. Czujemy zatem pewien niedosyt, co wynika z naszych ostatnich sukcesów oraz ambicji, która cechuje nasze działania od wielu lat. Z drugiej strony rozmawiałam z rektorami wielu szkół, którzy marzą o miejscu choćby w pierwszej dziesiątce – mówi Rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT.Na pocieszenie pozostała nam pozycja niekwestionowanego lidera w Polsce południowo-wschodniej, bo wyprzedziliśmy wszystkie uczelnie z Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego – dodaje Rektor Kołpa.

Maksymalną notę (100) Akademia Tarnowska otrzymała w kategorii „Siła naukowa – ewaluacja działalności naukowej” . Bardzo wysoko kapituła oceniła także kategorie: „Wynagrodzenia absolwentów” (96,43), „Prowadzone kierunki studiów” (93,46) „Prestiż” (91,74).

– Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszej społeczności. Jesteśmy od dziewięciu lat najchętniej wybieraną uczelnią w swoim typie w Polsce, a jeszcze do 23 lipca potrwa pierwsza z tegorocznych rekrutacji. Warto skorzystać z naszej oferty, bo zgodnie z wynikami tegorocznego rankingu, jest to jedna z trzech najlepszych ofert w Polsce – mówi Piotr Kopa, kierownik Biura Promocji AT.

Warto dodać, że druga tura rekrutacji odbędzie się w dniach 19 sierpnia-15 września, a ostatnia 23-25 września. Zasady rekrutacji, wykaz dostępnych, niemal 30 kierunków i inne ważne szczegóły, znaleźć można na naszych stronach internetowych.

ZASADY TWORZENIA RANKINGU

Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2024 uwzględnia wszystkie szkoły wyższe z grupy PUZ (były utworzone na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych), które miały minimum dwa roczniki absolwentów oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika.

 • Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne – suma ważona uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiadanych przez uczelnię (2 pkt. za każdą dyscyplinę, w której uczelnia posiada uprawnienie oraz 3 pkt. za każdą dyscyplinę, w której uczelnia nadała stopień doktora i 3 pkt. za każdą dyscyplinę, w której uczelnia nadała stopień doktora habilitowanego) według stanu na dzień 31.12.2023. Źródło: POL-on (2%)

Potencjał dydaktyczny – 25%

 • Dostępność kadry dla studentów – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie w grupach pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych (nauczyciele z tytułem profesora z wagą 2,0; nauczyciele ze stopniem doktora habilitowanego z wagą 1,7; nauczyciele ze stopniem doktora z wagą równą 1,4) w relacji do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6) według stanu na dzień 31.12.2023. Źródło: POL-on (15%)
 • Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz prowadzonych kierunków II stopnia z wagą 0,5. Źródło: POL-on (10%)

Współpraca z gospodarką – 13%

 • Efektywność pozyskiwania środków finansowych na badania ZMIANA METODOLOGII: – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych w latach 2022-2023 w odniesieniu do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową według stanu na koniec roku. Wskaźnik uwzględnienia zróżnicowanie kosztochłonności badań pomiędzy dyscyplinami naukowymi (uwaga: ze względu na zmianę metody wyznaczania wartości wskaźnika, w bieżącej edycji rankingu wzięto średnią z wartości wskaźników obliczonych zgodnie z nową i poprzednią metodą, w której nie uwzględniano zróżnicowania kosztochłonności prowadzenia badań pomiędzy dyscyplinami naukowymi). Źródła: POL-on i ankieta uczelni – dane ze sprawozdania PNT-01 (8%)
 • Studia podyplomowe – liczba słuchaczy studiów podyplomowych według stanu na dzień 31.12.2023. Źródło: ankieta uczelni (5%)

Umiędzynarodowienie – 7%

 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w relacji do ogólnej liczby studentów według stanu na dzień 31.12.2023. (Uwaga: uczelnie, które mają odsetek studentów z zagranicy na poziomie co najmniej 25 procent, otrzymują maksymalną liczbę punktów). Źródło: POL-on (3%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w relacji do ogólnej liczby studentów według stanu dzień 31.12.2023. Źródło: POL-on i ankieta uczelni (3%)
 • Wymiana kadry akademickiej (wyjazdy) w ramach Programu Erasmus+ – liczba pracowników uczelni, którzy w 2023 r. wyjechali w ramach Programu Erasmus+ na co najmniej 5 dni do zagranicznego ośrodka akademickiego w relacji do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (Uwaga: uczelnie, w których relacja liczby mobilności do liczby pracowników uczelni osiągnęła wartość przynajmniej 25 procent, otrzymują maksymalną liczbę punktów). Źródło: baza Erasmus+ (1%)

Prestiż – 10%

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (pracownicy uczelni, którzy uzyskali tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w latach 2019-2023). W ocenie uwzględnia się również głosy oddane w badaniu przeprowadzonym w poprzednim roku. Badanie metodą CAWI, w podziale na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe), realizowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Źródło: badanie własne (10%)

Absolwenci na rynku pracy – 25%

 • Wynagrodzenia absolwentów – ZMIANA METODOLOGII: wskaźnik dotyczący średniego wynagrodzenia absolwentów danej uczelni z lat 2018-2021 w odniesieniu do wynagrodzeń w powiecie zamieszkania – według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów prowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Dane uwzględniają wynagrodzenia absolwentów w 2022 r. (uwaga: ze względu na zmianę metody wyznaczania wartości wskaźnika, w bieżącej edycji rankingu uwzględniono średnią z wartości wskaźników obliczonych zgodnie z nową i poprzednią metodą, w której brano pod uwagę wynagrodzenia absolwentów w pierwszym roku po graduacji). Źródło: system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (12,5%)
 • Zatrudnienie absolwentów – ZMIANA METODOLOGII: wskaźnik dotyczący średniej długości zatrudnienia absolwentów danej uczelni z lat 2018-2021 w roku 2022 – według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów prowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Dane są odniesione do stóp bezrobocia w powiatach zamieszkania absolwentów (uwaga: ze względu na zmianę metody wyznaczania wartości wskaźnika, w bieżącej edycji rankingu uwzględniono średnią z wartości wskaźników obliczonych zgodnie z nową i poprzednią metodą, w której brano pod uwagę zatrudnienie absolwentów w pierwszym roku po graduacji). Źródło: system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (12,5%)

Siła naukowa – 20%

 • Ewaluacja działalności naukowej – suma ocen (kategorii) nadanych poszczególnym dyscyplinom, które w danej uczelni podlegały ocenie KEN w ramach ewaluacji, ważona liczbą pracowników prowadzących działalność naukową w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ocenianych dyscyplinach (tzw. liczba N) i odniesiona do całkowitej liczby tych pracowników. Źródło: POL-on (8%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – wskaźnik zdefiniowany jako liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej na uczelni (pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni według stanu na dzień 31.12.2023. Źródło: POL-on (6%)
 • Rozwój kadry własnej – wskaźnik zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2022 i 2023 (tytuł profesora z wagą 2,0; stopień doktora habilitowanego z wagą 1,5 oraz stopień doktora z wagą 1,0) w relacji do liczby nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego lub doktora, zatrudnionych w uczelni na etacie według stanu na koniec roku. Źródło: POL-on (4%)
Wróć do góry