Egzamin dyplomowy obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Student losuje jedno zadanie praktyczne (np. wykonanie zabiegu) spośród wcześniej przygotowanego zestawu oraz dwa pytania z wiedzy teoretycznej z zakresu materiału obowiązującego w programie studiów. Podstawą uzyskania oceny pozytywnej jest poprawne wykonanie wybranej czynności praktycznej oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej jedno pytanie teoretyczne. Na ocenę końcową składają się w 40% ocena z części teoretycznej i 60% z części praktycznej.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach zapewnią możliwość rzetelnego i wszechstronnego sprawdzenia stopnia osiągnięcia efektów uczenia na zakończenie studiów. Szczegółowe zasady dyplomowania są oparte na podstawie Regulaminu Studiów Uczelni. Proces dyplomowania objęty jest procedurą antyplagiatową Zarządzenie Nr 4/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA oraz zasad umieszczania prac w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. ( zmienione zarządzeniem nr98/2023 Rektora AT z dnia 14.09.2023)

Wróć do góry