Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego – dr Piotr Kuczek

dyżur: poniedziałek 12.00 – 12.45
          czwartek 13.15 – 14.00

Zastępca Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego – mgr Przemysław Markowicz

dyżur: środa 8.00 – 9.00
          piątek 11.00 – 12.00

pokój 013/014, pawilon G

———————————————————————————————————-

Wychowanie Fizyczne – charakterystyka kierunku

Charakterystyka kierunku studiów

specjalność główna:  wychowanie fizyczne

specjalność dodatkowa: gimnastyka korekcyjna,  instruktor sportu lub edukacja dla bezpieczeństwa

Studiujący na I stopniu kierunku wychowanie fizyczne biorą udział w zajęciach programowych obejmujących przedmioty ogólne, kierunkowe oraz specjalnościowe, zgodnie z planem studiów. W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w wymiarze 200 godzin oraz trzy obozy programowe /narciarski, żeglarski i wędrowny/, łączące naukę i doskonalenie umiejętności sportowych z aktywnym wypoczynkiem.

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne są przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i przedszkolach, a w tym do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz klubach sportowych, klubach fitness i siłowniach, prowadzenia pogadanek i prelekcji na temat zdrowego stylu życia i zagrożeń płynących z rozwoju chorób cywilizacyjnych. Posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka w spoczynku oraz wysiłku. Potrafią samodzielnie opracować program treningu sportowego. W trakcie trwania studiów nabierają podstawowych umiejętności technicznych w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu takich jak: gry zespołowe, lekka atletyka, gimnastyka i pływanie. Pozwala im to prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniczne w tych dyscyplinach sportu. Dzięki zajęciom fakultatywnym studenci spotykają się również z nietypowymi, a jednak również istotnymi w procesie dydaktyki szkolnej dyscyplinami sportu. Są to: unihok, aerobik i wspinaczka sportowa.

Zajęcia prowadzone są na trzech dodatkowych specjalnościach, czyli gimnastyce korekcyjnej, edukacji dla bezpieczeństwa oraz na specjalności instruktor sportu. Wybór specjalności przez studenta nastąpi po pierwszym roku studiów.

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne realizujący specjalność gimnastyka korekcyjna otrzymują uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjnych w szkole podstawowej oraz w przedszkolu. Posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania wad postawy ciała. Potrafią przygotować i przeprowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z gimnastyki korekcyjnej. Posiadają podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat masażu, terapii manualnej i urazów sportowych. Potrafią dostrzec nieprawidłowości postawy ciała i przebiegu ruchu, dzięki czemu możliwe jest wczesne podjęcie terapii, co zapobiega rozwojowi poważnych wad postawy u dzieci, a u osób dorosłych dolegliwościom bólowym ze strony narządu ruchu. Znają podstawy odnowy biologicznej i potrafią w praktyce przeprowadzić program odnowy biologicznej dla sportowców oraz osób aktywnych sportowo.

Specjalność instruktor sportu umożliwia przyszłym absolwentom ubieganie się o pracę również poza murami szkoły i placówek oświatowych. Absolwent kierunku ze specjalnością instruktor sportu może podejmować pracę nie tylko w szkole, ale również w klubach sportowych, klubach fitness, siłowniach, pływalniach. Ponadto, co bardzo ważne, może podejmować własną działalność gospodarczą, bez konieczności wiązania się z pracodawcą publicznym.

Decyzja o wyborze dyscyplin sportu, które zostaną objęte szkoleniem zostanie podjęta w oparciu o zainteresowania studentów, czego wyznacznikiem będzie ilość chętnych. Przewiduje się, że największą popularnością cieszyć się będą dyscypliny, niewymagające zrzeszania się w klubach i związkach sportowych, dyscypliny sportu popularne jako prozdrowotne i rekreacyjne. Dyscypliny te to fitness, narciarstwo, pływanie. Spośród gier zespołowych należy spodziewać się dużego zainteresowania piłką nożną i piłką siatkową. Dyscypliny te funkcjonują nie tylko w systemie szkolnym, ale również pozaświatowym, co daje absolwentom nowe możliwości zatrudnienia. Zakład Wychowania Fizycznego posiada wykwalifikowaną kadrę i jest przygotowany do prowadzenia zajęć kończących się nadaniem tytułu instruktora sportu również w innych dyscyplinach np. koszykówka, piłka ręczna, lekka atletyka i in. Warunkiem koniecznym jest zainteresowanie ze strony studentów i odpowiednia liczebność grupy rozpoczynającej specjalność.

Wybór specjalności instruktor sportu wiąże się z dodatkowymi sprawdzianami i próbami sprawnościowymi, które potwierdzą posiadanie przez studenta, wymaganych już na wstępie, minimalnych sprawności i umiejętności. Brak odpowiednich predyspozycji może skutkować niezakwalifikowaniem studenta na wybraną przez niego specjalność.

Studenci kończący specjalność Edukacja dla bezpieczeństwa posiadają szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz treści dotyczących organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. Celem kształcenia przyszłych nauczycieli tej specjalności jest m. in. nauczenie schematów działania w różnorodnych sytuacjach zagrożenia w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego, rozeznania w systemach ratowniczych, ostrzegania i alarmowania, trafnego przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach kryzysowych, działania i rozpoznawania substancji psychoaktywnych, zasad postępowania w przypadku zagrożeń w placówkach oświatowych podczas zajęć, wycieczek, imprez z udziałem dzieci i młodzieży, udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Po ukończeniu studiów I i II stopnia student może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych jako nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wojewódzkich, powiatowych i gminnych ośrodkach reagowania kryzysowego oraz samorządach terytorialnych.

Wróć do góry