Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego – dr Piotr Kuczek

Zastępca Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego – mgr Przemysław Markowicz

pokój 013/014, pawilon G

———————————————————————————————————-

Kierunek Wychowanie fizyczne – charakterystyka kierunku

 

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne są przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i przedszkolach, a w tym do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz klubach sportowych, klubach fitness i siłowniach, prowadzenia pogadanek i prelekcji na temat zdrowego stylu życia i zagrożeń płynących z rozwoju chorób cywilizacyjnych. Posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka w spoczynku oraz wysiłku. Potrafią samodzielnie opracować program treningu sportowego. W trakcie trwania studiów nabierają podstawowych umiejętności technicznych w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu takich jak: gry zespołowe, lekka atletyka, gimnastyka i pływanie. Pozwala im to prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniczne w tych dyscyplinach sportu. Dzięki zajęciom fakultatywnym studenci spotykają się również z nietypowymi, a jednak również istotnymi w procesie dydaktyki szkolnej dyscyplinami sportu. Są to: unihok, aerobik i wspinaczka sportowa, narciarstwo.

Zajęcia prowadzone są na dwóch dodatkowych specjalnościach zwanych modułami, a są to moduł sportowy i moduł terenowy. Wybór przez studenta modułu nastąpi po pierwszym roku studiów.

             Moduł sportowy, kończący się uzyskaniem uprawnień instruktora sportu, umożliwia przyszłym absolwentom ubieganie się o pracę również poza murami szkoły i placówek oświatowych. Absolwent kierunku z tytułem instruktora sportu może podejmować pracę nie tylko w szkole, ale również w klubach sportowych, klubach fitness, siłowniach, pływalniach czy na stokach narciarskich. Ponadto, co bardzo ważne, może podejmować własną działalność gospodarczą, bez konieczności wiązania się z pracodawcą publicznym.

                Decyzja o wyborze dyscyplin sportu, które zostaną objęte szkoleniem zostanie podjęta w oparciu o zainteresowania studentów, czego wyznacznikiem będzie ilość chętnych. Przewiduje się, że największą popularnością cieszyć się będą dyscypliny, niewymagające zrzeszania się w klubach i związkach sportowych, dyscypliny sportu popularne jako prozdrowotne i rekreacyjne. Dyscypliny te to fitness, narciarstwo, pływanie. Spośród gier zespołowych należy spodziewać się dużego zainteresowania piłką nożną i piłką siatkową. Dyscypliny te funkcjonują nie tylko w systemie szkolnym, ale również pozaoświatowym, co daje absolwentom nowe możliwości zatrudnienia.

               Katedra Wychowania Fizycznego posiada wykwalifikowaną kadrę i jest przygotowana do prowadzenia zajęć kończących się nadaniem tytułu instruktora sportu również w innych dyscyplinach np. koszykówka, piłka ręczna, lekka atletyka, tenis i in. Warunkiem koniecznym jest zainteresowanie ze strony studentów i odpowiednia liczebność grupy rozpoczynającej specjalność.

Wybór modułu sportowego wiąże się z dodatkowymi sprawdzianami i próbami sprawnościowymi, które potwierdzą posiadanie przez studenta, wymaganych już na wstępie, minimalnych sprawności i umiejętności. Brak odpowiednich predyspozycji może skutkować niezakwalifikowaniem studenta na wybrany przez niego moduł.

Katedra Wychowania Fizycznego wprowadziła od roku akademickiego 2023/2024 szereg zmian w programie studiów na kierunku wychowanie fizyczne mających na celu uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty.

Wprowadzono atrakcyjne przedmioty o charakterze bardzo praktycznym. Korzystając z całych modułu terenowego student będzie mógł uczestniczyć w takich zajęciach jak samoobrona i walka wręcz, strzelanie, survival połączony z terenoznawstwem i wspinaczką skałkową. Dodatkowo wprowadzono nowe, certyfikowane moduły do wyboru. Pierwszy o nazwie siłowy obejmie takie przedmioty jak: OCR (bieg przeszkodowy), dwubój olimpijski, kettlebell, kalistenika, mobility. Drugi moduł o nazwie motoryczny obejmuje przedmioty:  trening wydolności, trening funkcjonalny, trening mocy i szybkości a nawet wellness i joga. Wszystkie ukończone moduły skutkują otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie efektów. Absolwent kierunku będzie mógł przedstawić te dokumenty ewentualnym pracodawcom.

Powyższe zmiany zmierzają w kierunku większej użyteczności i podniesienia nie tylko kompetencji zawodowych absolwenta, ale nawet szeroko pojętej jakości życia.

          Wszyscy absolwenci kierunku wychowanie fizyczne, dzięki odpowiedniej liczbie realizowanych godzin  otrzymują uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjnych w szkole podstawowej oraz w przedszkolu. Posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania wad postawy ciała. Potrafią przygotować i przeprowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z gimnastyki korekcyjnej. Posiadają podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat masażu, terapii manualnej i urazów sportowych. Potrafią dostrzec nieprawidłowości postawy ciała i przebiegu ruchu, dzięki czemu możliwe jest wczesne podjęcie terapii, co zapobiega rozwojowi poważnych wad postawy u dzieci, a u osób dorosłych dolegliwościom bólowym ze strony narządu ruchu. Znają podstawy odnowy biologicznej i potrafią w praktyce przeprowadzić program odnowy biologicznej dla sportowców oraz osób aktywnych sportowo.

Kształcenie odbywa się na dwóch stopniach, przy czym drugi stopień, prowadzony przez trzy semestry kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Wróć do góry