Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie pracowników sektora oświatowego do samodzielnego, efektywnego i wielowymiarowego promowania reprezentowanej przez siebie jednostki (przede wszystkim szkoły) na rynku oświatowym w warunkach zmiennych realiów prawnych, społecznych i marketingowych. Studia podyplomowe Marketing oświatowy są pierwszymi tego rodzaju studiami w ofercie dydaktycznej uczelni.
W ramach studiów podyplomowych studenci zdobywają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie marketingu oświatowego, a tym samym pozyskują zdolności do czynnego i twórczego podejmowania wyzwań związanych z promocją szkół i innych jednostek oświatowych.

Adresaci:

Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, zainteresowanych uzyskaniem praktycznej wiedzy z zakresu marketingu oświatowego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, dyrektorów szkół każdego typu, którzy chcą świadomie kreować wizerunek swojej placówki w zmieniającej się szybko rzeczywistości edukacyjnej.

Czas trwania: 

2 semestry

Liczba godzin:

200 godzin w tym 40 godzin praktyk w szkole lub wybranej jednostce oświatowej

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Akademii Tarnowskiej oraz doświadczeni praktycy zajmujący się oświatą i zarządzaniem.

Warunki ukończenia studiów:

Uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów; ocena końcowa wpisana na świadectwie ukończenia studiów zostanie ustalona jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na podstawie zaliczeń oraz egzaminów objętych planem studiów

Opłata:

1000 zł za semestr (2000 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

ANKIETA OSOBOWA-Marketing oświatowy

Wróć do góry