Zakładane kwalifikacje podyplomowe:
Absolwent studiów podyplomowych „Komunikacja 2.0 i media społecznościowe” uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego przygotowania komunikatu w wersji tradycyjnej i elektronicznej, materiałów graficznych i multimedialnych, efektywnego posługiwania się mediami społecznościowymi.
Jest przygotowany do pracy w branży wydawniczej, dziennikarskiej oraz public relations. Absolwenci zdobywają podstawy do dalszego doskonalenia zawodowego zarówno jako pracownicy działów związanych z komunikacją medialną oraz jako indywidualni użytkownicy serwisów internetowych i społecznościowych.
Uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem odpowiadającym 6 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Adresaci:
Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia w charakterze redaktora, wydawcy, pracownika instytucji kultury, urzędnika administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnego za przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Studia proponowane są również dla osób z wykształceniem humanistycznym, gdyż dają możliwość podniesienia umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi metodami komunikacji. Adresatami studiów są także osoby zajmujące się reklamą i marketingiem.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin:
190 godz. zajęć dydaktycznych

Kadra dydaktyczna:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, a także praktycy z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi i public relations.

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz uregulowanie wszystkich odpłatności za studia.

Opłata:
1500 zł za semestr (3000 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 04 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie od 05 września 2022 r. do 30 września 2022 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@anstar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 20 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata

Ankieta osobowa – Komunikacja 2.0 i media społecznościowe

Wróć do góry