Zakładane kwalifikacje podyplomowe:

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w przedsiębiorstwach/ firmach/ biurach, w których potrzebna jest znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie w zakresie komunikacji biurowej oraz korespondencji handlowej.

Czas trwania studiów:

Dwa semestry (250 godzin kontaktowych, 30 ECTS)

Adresat studiów:

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz posiadają znajomość języka francuskiego przynajmniej na poziomie B1 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Opłata:

2800 zł (1400 zł za semestr)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 03 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 29 września 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 18 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

ANKIETA OSOBOWA – Język francuski biznesu

Wróć do góry